Swiss premium oral careSwiss premium oral care

Vali oma riik Eesti Eesti
Tasuta tarne kõikidele üle 45 €
Tarneaeg 3 kuni 5 tööpäeva
Turvaline makse 3D Secure'iga

VEEBISAIDI KASUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

1    Reguleerimisala
2    Registreerimine
3    Lepingu vormistamine
4    Hinnad
5    Järeletulemine tegevuskohta
6    Kohaletoimetamine, edastuskulud
7    Digitaalse sisu ja tarkvaralitsentside kasutusõiguste väljastamine
8    Omandireservatsioon, lepingu ülesütlemine
9    Tellimuslepingute kehtivusaeg ja lõpetamine
10  Tähtaeg ja maksmine
11   Curaden/Curaproxi kauba seadusjärgne tühistamisõigus
12  Garantii ja vastutus
13  Aadressid
14  Privaatsus, autoriõigused, kaubamärgid

Version of: May 29, 2018
 

1) Reguleerimisala

Käesolevaid üldtingimusi kohaldatakse Curaden AG tütarettevõtte Curaden Slovenija d.o.o. (edaspidi Curaprox/Curaden) ja tarbijate või ettevõtete (edaspidi „Klient” või „Kliendid”) vaheliste ärisuhete kohta kõige värskemas versioonis, mis on saadaval veebisaiti avades või Curaprox/Curadeni poolt veebipoes kuvatud tooteid tellides. 

Kõnealuseid üldtingimusi kohaldatakse mutatis mutandis digitaalse infosisu,tarkvaralitsentside või kupongide pakkumise lepingute suhtes, kui ei ole selgesõnaliselt kokku lepitud teisiti. Tarkvaralitsentside tarnimisel on müüja kohustus pakkuda müüdava tarkvara kasutamist võimaldavat litsentsivõtit. Klient ei omanda tarkvara suhtes intellektuaalomandi õigusi. Tarkvara omaduste osas on asjakohane tootekirjeldus autoriteetne.

Kõnealuseid üldtingimusi võidakse kohaldada lepingute suhtes, mis käsitlevad tooteid (kaupu või teenuseid), mida tarnitakse ühekordse või pideva tarne vormis („tellimisleping”). Tellimislepingu korral kohustub Curaprox/Curaden tarnima nõutud tooted kogu lepingus kokkulepitud kehtivusaja jooksul.

Aeg-ajalt võidakse veebipoe privaatsusteatist või hetkel kehtivaid üldtingimusi kohandada, täiendada või muuta. Kui avad veebisaidi või külastad seda, on sel ajal kättesaadav veebisaidi versioon autoriteetne versioon. Kõige värskemate reeglite vaatamiseks külasta kõnealust lehte regulaarselt. Teavitame Sind kõigist olulistest muudatustest selles privaatsusteatises, kuvades meie veebisaidil ja/või mobiilirakendustes selle kohta käiva teavituse ning privaatsusavalduse uuendatud versiooni. Kui Sa ei nõustu muudetud reeglitega, palun teavita meid oma vastuväitest, saates e-kirja aadressile info@curaprox.ee ja kustutades kasutajaprofiili (selle olemasolul) enne muudatuste jõustumise kuupäeva. Ilma tühistamiseta kuvatakse Sinu kasutajaprofiil uute reeglite alusel ka pärast muudatuste jõustumise kuupäeva. 

„Tarbija” tähendab käesolevate üldtingimuste tähenduses isikut, kes teeb õiguslikult siduvaid tehinguid eesmärkidel, mis ei ole peamiselt ärilised ja/või sõltuvad iseseisvast äritegevusest. „Ettevõte” tähendab käesolevate üldtingimuste tähenduses indiviidi või juriidilist isikut või partnerit, kes sõlmib õiguslikult siduva tehingu ärilisel eesmärgil või iseseisva äritegevuse teostamiseks.

Tellimuste esitamine ja kohaletoimetamine on võimalik ainult Eestis. Tellimusi võivad esitada ainult kliendid, kes on vähemalt 18-aastased või kes on saanud allkirjastatud loa oma seaduslikult esindajalt.

Kohaldatakse ainult neid üldtingimusi. Curaprox/Curaden ei tunnista ühtegi Kliendi äritingimust, mis on vastuolus ja/või erinev käesolevatest üldtingimustest, välja arvatud juhul, kui Curaprox/Curaden on konkreetsetel juhtudel selliste tingimustega kirjalikult nõustunud.

 

2) Registreerimine

Iga tellimus nõuab Kliendina registreerumist ja/või Curaproxi/Curadeni veebisaidil kasutajaprofiili loomist. Mitme erineva nime või aadressiga registreerimine on keelatud. 

Curaprox/Curaden võib oma loa igal ajal tühistada ilma põhjendusi esitamata. Sel juhul on Curaproxil/Curadenil õigus kasutajanimi ja sellega seotud parool viivitamatult blokeerida ja kustutada.

 

3) Lepingu vormistamine

Curaprox/Curadeni tootevaliku esitamine veebipoes ei kujuta endast pakkumist Kliendiga ostulepingu sõlmimiseks. See ei ole siduv.

Klõpsates nupul „Osta kohe“, teeb Klient ostmiseks siduva pakkumise.

Esitades Curaproxile/Curadenile tellimuse interneti (veebipoe), e-posti, telefoni, faksi või muu sidekanali kaudu, teeb klient pakkumise sõlmida Curaprox/Curadeniga siduv ostuleping. Klient saab seejärel tellimuse laekumise kinnituse („Tellimuse laekumise kinnitus”). See kinnitus ei tähenda pakkumise aktsepteerimist, vaid lihtsalt teavitab Klienti, et Curaprox/Curaden on tellimuse kätte saanud. Curaprox/Curaden teavitab Klienti mis tahes vigadest tootevalikut puudutavates andmetes nende veebisaidil ja teeb vajadusel Kliendile vastava vastupakkumise.

Leping sõlmitakse siis, kui Curaprox/Curaden aktsepteerib selgesõnaliselt Kliendi pakkumist („Tellimuse kinnitus”) või kui Curaprox/Curaden saadab tellitud toote Kliendile.

Curaproxi/Curadeni aktsepteerimise eelduseks on tellimuse seaduslikkus ja tellitud kaupade või teenuste kättesaadavus. Kui Curaprox/Curaden ei saa Kliendi tellimust aktsepteerida, saadetakse Kliendile tellimuse aktsepteerimise asemel kättesaamatuse teate. Tooted, mida ei saa ajutiselt tarnida, reserveeritakse Kliendile ja Kliendi tellimus jääb kehtima.

4) Hinnad

Kaupade ja teenuste ostmisel ja tellimisel kehtivad ostmise ja tellimuse vormistamise ajal kehtivad hinnad eurodes (EUR). Jätame endale õiguse hinnamuutustele.

Hinnamuutused on võimalikud ning sel juhul kohaldatakse tellimuse esitamise ajal kehtinud hinda.

Kõik hinnad sisaldavad Eesti käibemaksu, mis vastab õiguslikule määrale, ja vajaduse korral ringlussevõtu ettemaksu.

Hinnad ei sisalda täiendavaid edastuskulusid (mis tekivad Curaproxi/Curadeni ja Kliendi vahel).

 

5) Järeletulemine tegevuskohta

Vastavalt eelnevale telefoni teel tehtud kokkuleppele on Kliendil võimalik oma toode kätte saada kokkulepitud Curaproxi/Curadeni tegevuskohast.

Toote järeletulemise korral sõlmitakse Curaprox/Curadeniga leping siis, kui Curaprox/Curaden aktsepteerib sõnaselgelt kliendi pakkumist („Tellimuse kinnitus”) või kui Curaprox/Curaden annab toote Kliendile üle.

 

6) Kohaletoimetamine, edastuskulud

Curaprox/Curaden toimetab tellitud kaubad nii kiiresti kui võimalik Kliendi poolt tellimuses märgitud aadressile või (kui makseviisiks on valitud PayPal) PayPali kirje aadressile. Curaproxil/Curadenil on õigus tarnida kaupu või osutada teenuseid enam kui ühes jaos sellises ulatuses, mis on Kliendi jaoks mõistlik. Kui Curaprox/Curaden teeb tarneid mitmes jaos, kannab Curaprox/Curaden kõik täiendavad postikulud.

Kättetoimetamine toimub vastavalt konkreetsel juhul märgitud edastuskuludele.

Tarneaeg on Eesti piires tavaliselt 1–3 tööpäeva. Hinnangulise tarneaja kohta esitatud teave ei ole siduv.

Digitaalne sisu, kupongid ja tarkvaralitsentsi võtmed tarnitakse kliendile Curaproxi/Curadeni valikul ainult elektrooniliselt kas (i) allalaadimise teel või (ii) e-posti teel.

7) Digitaalse sisu ja tarkvaralitsentside kasutusõiguste väljastamine

Kui Curaprox/Curadeni veebipoe sisu kirjelduses ei ole sätestatud teisiti, annab Curaprox/Curaden Kliendile ajas ja ruumis piiratud mitteeksklusiivse õiguse kasutada kättesaadavaks tehtud sisu era- ja/või ärilistel eesmärkidel.

Tarkvaralitsentsi litsentsivõtme väljastamine annab Kliendile õiguse kasutada asjakohases tootekirjelduses ja litsentsi sätetes märgitud tarkvara ja/või sisu selles kirjeldatud ulatuses.

Sisu mis tahes edastamine kolmandatele isikutele või koopiate tegemine kolmandatele isikutele väljaspool käesolevaid üldtingimusi ja/või litsentsisätete reguleerimisala ei ole ilma müüja nõusolekuta lubatud.

Selliselt antud õigus jõustub alles siis, kui Klient on ettenähtud lepingutasu tasunud täies ulatuses.

 

8) Omandireservatsioon, lepingu ülesütlemine

Curaprox/Curaden reserveerib omandiõiguse kõigile tarnitud kaupadele kuni nende eest on täielikult tasutud. 

Kui klient rikub lepingut, eriti juhul kui ta ei täida maksekohustusi vaatamata sellele, et ta on saanud Curaproxilt/Curadenilt meeldetuletusi, võib Curaprox/Curaden lepingu pärast mõistliku ajapikenduse kehtestamist üles öelda ja nõuda nende kaupade tagastamist, millele Curaprox/Curaden on endiselt omandiõiguse säilitanud. Kauba tagasinõudmine või arestimine Curaproxi/Curadeni poolt tähendab lepingu ülesütlemist. Kõik tekkinud edastuskulud kannab Klient. Curaproxil/Curadenil on õigus kaupa pärast tagasinõudmist müüa.

Curaprox/Curaden jätab endale õiguse hoiduda lepingu sõlmimisest krediidikontrolli negatiivse tulemuse korral.

 

9) Tellimuslepingute kehtivusaeg ja lõpetamine

Tellimuslepingud on tähtajatud, kuid need on sõlmitud vähemalt minimaalseks kehtivusajaks, mis on märgitud Curaproxi/Curadeni veebipoes vastavas tootekirjelduses. Tellimuslepingu võib lõpetada igal ajal minimaalse kehtivusperioodi jooksul, mis jõustub minimaalse kehtivusaja möödumisel, või pärast minimaalse kehtivusaja möödumist mis tahes ajal, teatades sellest kirja, faksi või e-posti teel 14 päeva ette punktis 13 toodud aadressile. 

Eelöeldu ei piira erakorralist lõpetamist mõjuva põhjuse korral. Põhjust loetakse mõjuvaks, kui lepingulise suhte jätkumist kokkulepitud lõppkuupäevani või kuni etteteatamistähtaja lõppemiseni ei saa pidada lõpetavale poolele mõistlikuks konkreetse juhtumi asjaolusid arvestades ja pärast mõlema poole huvide kaalumist.

 

10) Tähtaeg ja maksmine

Tellimisprotsessis aktsepteerib Curaprox/Curaden ainult Kliendile (veebipoes) kuvatud makseviise. Curaprox/Curaden jätab endale õiguse leppida oma Klientidega kirjalikult kokku muude makseviiside osas kui need, mida käesolevas jaos mainitakse. 

Veebipoe kaudu maksete töötlemiseks kasutab Curaprox/Curaden Mollie makselahendust, mida pakub Mollie B.V., et võimaldada Kliendil tasuda krediitkaardi või võimalike alternatiivsete maksevahenditega turvaliselt ja ohutult.

PayPali pakutava makseviisiga tasumise korral töötleb makset makseteenuse pakkuja PayPal (Europe) Sàrl. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (edaspidi: „PayPal”), järgides PayPali kasutustingimusi, mis on kättesaadavad aadressil https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. Juhul kui Kliendil pole PayPali kontot, toimub makse vastavalt ilma PayPali kontota maksetingimustele, mis on kättesaadavad aadressil https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. 

Ostuhind ja kõik edastuskulud kuuluvad tasumisele lepingu sõlmimisel vastavalt lõikele 3. Kui lepitakse kokku pangaülekandega ettemaksu tasumises, tuleb makse tasuda kohe pärast lepingu sõlmimist, välja arvatud juhul, kui pooled on kokku leppinud hilisemas tähtajas.

Curaprox/Curaden võib ilma põhjendusi esitamata nõuda raha ettemaksu. Tellimus töödeldakse pärast makse laekumist.

Kui Klient jätab maksmata, on Curaproxil/Curadenil õigus nõuda tellimisprotsessis määratud kindlasummalist meeldetuletustasu. Eelnev ei piira Curaproxi/Curadeni õigust nõuda täiendavat hüvitist, eelkõige võlgade sissenõudmiskulude katteks inkassofirma või advokaadi kaudu.

Curaproxi/Curadeni veebipoe kupongid tuleb lunastada enne tellimisprotsessi lõpuleviimist ja pärast seda ei ole lubatud mahaarvamisi teha.

Kuponge saab lunastada ainult kupongil märgitud tingimustel ja kupongil täpsustatud tooterühmadele. Teatud tooted võidakse kupongikampaaniast välja jätta.

Kuponge või seadusega lubatud allahindlusi (nt mahupõhiseid allahindlusi) ei saa üksikutele tellimustele rakendada kumulatiivselt. Kuponge ei saa vahetada raha vastu. 

Kupong on ülekantav. Curaprox/Curaden saab oma kohustused tõhusalt täita, pakkudes pakkumisi iga kupongi esitajale, kes selle veebipoes lunastab.

 

11) Curaden/Curaproxi kauba seadusjärgne tühistamisõigus

Tühistamisõigust käsitlev teave:

Sul on õigus see leping 14 päeva jooksul ilma põhjendusi esitamata tühistada. Tühistamisperiood on 14 päeva alates päevast, mil Sina või Sinu poolt määratud kolmas isik (kuid kes ei ole vedaja) võttis enda valdusse viimase kauba.

Tühistamisõiguse kasutamiseks pead meile teatama (Curaden Slovenija d.o.o., Perhavčeva ulica 36, SI-2000 Maribor, Telefon +386 2 460 53 42, Faks +386 2 460 53 43, e-posti aadress: info@curaprox.ee) oma otsusest leping tühistada, saates meile üheselt mõistetava deklaratsiooni (nt posti teel saadetud kiri, faks või e-kiri). Soovi korral võid kasutada manustatud tühistamisvormi, kuid selle kasutamine ei ole nõutud. 

Samuti võid tühistamisvormi või muu üheselt mõistetava deklaratsiooni täita ja esitada meie veebisaidil oleva kontaktivormi kaudu. Kui edastad oma tühistamisteate veebis, saadame Sulle kättesaamise kinnituse ilma põhjendamatu viivituseta (nt e-posti teel). Kui edastad oma tühistamisteate enne selle tähtaja möödumist, loetakse, et oled täitnud tühistamisaja tingimusi. 

Tühistamise tagajärjed 

Kui tühistad selle lepingu, oleme kohustatud tagastama kõik Sinult saadud maksed, sealhulgas tarnekulud (v.a kõik lisakulud, mis on tekkinud seoses sellega, et valisid mõne muu tarneviisi kui meie pakutud madalaima hinnaga tavatarne) ilma põhjendamatu viivituseta ja vähemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil me saime Sinu teate selle lepingu tühistamise kohta. Tagasimakseid töödeldakse sama makseviisi abil, mida kasutasid algse tehingu puhul, kui Sinuga ei ole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud. Me ei võta tagasimaksete eest tasu. Võime Sinu tagasimakse vormistamist edasi lükata seni, kuni oleme kauba tagasi saanud või oled meile esitanud tõendi, et oled kauba tagasi saatnud, olenevalt sellest, kumb toimub varem.

Oled kohustatud meile tagastama või üle andma kõik kaubad ilma põhjendamatu viivituseta, kuid vähemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil teavitasid meid käesoleva lepingu tühistamisest.

Ülaltoodud nõue loetakse täidetuks, kui tagastad kauba enne 14-päevase tähtaja möödumist. Me kanname tagastuskulud eeldusel, et kasutad tagastuse saatmiseks meie poolt tarnitud tagastusetiketti. Vastasel juhul pead kandma tagastusega seotud kulud. Oled kohustatud katma kauba väärtuse mis tahes amortisatsiooni ainult juhul, kui amortisatsioon on tingitud kauba ebakorrektsest käitlemisest selle seisundi, omaduste ja funktsiooni uurimisel.

Tühistamisvorm

(Kui soovid lepingut tühistada, täida see vorm ja tagasta see meile)

Curaden Slovenija d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

Telefon +386 2 460 53 42

Faks +386 2 460 53 43

e-posti aadress: info@curaprox.ee

Käesolevaga tühistan minu/meie (*) sõlmitud lepingu järgmiste kaupade (*) ostmiseks: 

— tellimise (*)/ kättesaamise (*) kuupäev 

— kliendi nimi/klientide nimed

— kliendi (klientide) aadress

— kuupäev

(*) Mittevajalik maha tõmmata

Tühistamisõigus aegub ennetähtaegselt lepingute puhul, mis hõlmavad kinniseid/pitseeritud kaupu, mis on pärast tarnimist avatud/pitseerimata ja mis ei ole hügieenilistel põhjustel tagastamiseks sobivad, ning selliste kaupade tarnimisel, mis olid spetsiaalselt kliendi jaoks valmistatud või mis olid kohandatud vastavalt kliendi isiklikele vajadustele. Klient peab eranditult tarne vastu võtma ja eranditult kõikide komponentide eest tasuma. Farmaatsiatoodete tarneid ei ole võimalik tagastada; 

Teate lõpp

12) Garantii ja vastutus

Kui tarnitud kaubal on riski üleandmise ajal puudused (nt tootmisdefektid) või ebaõige tarnimise korral, on Kliendil ainuõigus hilisemale parandamisele või vahetamisele (asendamisele). Kui asendus on mitterahuldav, on Kliendil õigus ost tühistada. Nõue aegub, kui Klient ei teavita Curaproxi/Curadeni puudusest või ebakorrektsest tarnest 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist e-posti info@curaprox.ee, telefoni, faksi või posti teel.

Curaproxi/Curadeni vastutuse suhtes kohaldatakse kehtivaid seadusesätteid. Curaproxi/Curadeni vastutus on välistatud i) tavalise hooletuse, ii) kaudsete ja sellest tulenevate kahjude ning saamata jäänud kasumi, iii) realiseerimata säästude, iv) hilinenud tarnimisest tuleneva ja v) Curaproxi/Curadeni esindajate mis tahes tegevuse või tegevusetuse korral, olenemata sellest, kas need põhinevad lepingul või kahju tekitamisel.

Lisaks ei vastuta Curaprox/Curaden kaotuse või kahjude eest, mis tulenevad järgmistest põhjustest: 

  • toodete ladustamine, konfigureerimine või kasutamine viisil, mis on ebasobiv, lepinguga vastuolus või ebaseaduslik;
  • kokkusobimatute varuosade või lisaseadmete (nt toiteallika) kasutamine;
  • Kliendi või kolmanda isiku poolt toote hooldamata jätmine ja/või toodete ebaõige muutmine või parandamine;
  • ametlikud korraldused või vääramatu jõu juhtumid, eelkõige loodusõnnetuste, niiskuse, kukkumiste ja löökide jms põhjustatud kahjustused, mis ei kuulu Curaproxi/Curadeni kontrolli alla.

Iga teenuseosutaja, kes on palgatud kaupu tarnima või teenuseid osutama, vastutab võimalike defektide, viivitatud täitmise ning teenuse osutaja tegevusest tulenevate kahjude eest.

Curaprox/Curaden ei vastuta reklaamimaterjalide, veebipoe andmevigade, ebaõigete hinnasiltide, tooteillustratsioonide vigade, fotode, kirjelduste või muude tekstide vigade eest (nt vead kupongi - või allahindluskampaaniates või hilinenud või ärajäänud tarned).

 

13) Aadressid

Sellel veebisaidil olevate pakkumiste pakkuja ja lepingupartner:

Curaden AG
Amlehnstrasse 22
6010 Kriens 
info@curaprox.ee 
www.curaden.com

14) Privaatsus, autoriõigused, kaubamärgid

Privaatsusteatis on nende üldsätete lahutamatu osa. Nende üldsätete aktsepteerimisega väljendab Klient nõusolekut ka privaatsusteatisega.

Kõik õigused [asjakohaste toodete] kaubamärkidele, piltidele ja autoriõigustele kuuluvad Curaproxile/Curadenile või tema partneritele. Andmete, piltide ja PDF-failide allalaadimine, salvestamine, kopeerimine, printimine (isegi väljavõtetena) on keelatud ilma Curaproxi/Curadeni kirjaliku nõusolekuta. Kõik õigused kaitstud. Keelatud on igasugune muu Kliendipoolne kasutamine, mis ei ole vastava toote sihtotstarbeline kasutus.