Swiss premium oral careSwiss premium oral care

Vali oma riik Eesti Eesti
Tasuta tarne kõikidele üle 45 €
Tarneaeg 3 kuni 5 tööpäeva
Turvaline makse 3D Secure'iga

VEEBISAIDI KASUTAMISE ÜLDTINGIMUSEDCuraden Slovenia d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

Slovenia

Telefon +386 2 460 53 42

e-posti aadress: info@curaprox.ee

1) Kohaldamisala
2) Registreerimine
3) Lepingu sõlmimine
4) Hinnad
5) Kogumine tegevuskohas
6) Kohaletoimetamine, saatmiskulud
7) Digitaalse sisu ja tarkvara litsentside kasutusõiguste andmine
8) Omandiõiguse säilitamine, lepingust taganemine
9) Liitumislepingute tähtaeg ja lõpetamine
10) Tähtaeg ja makse
11) Tühistamine
12) Garantii ja vastutus
13) Aadressid
14) Andmekaitse, autoriõigused, kaubamärgiõigused

Versioon: Aprill 2024
 

1) Kohaldamisala

Käesolevaid üldtingimusi kohaldatakse Curaden AG tütarettevõtte Curaden Slovenija d.o.o. (edaspidi Curaprox/Curaden) ja tarbijate või ettevõtete (edaspidi „Klient” või „Kliendid”) vaheliste ärisuhete kohta kõige värskemas versioonis, mis on saadaval veebisaiti avades või Curaprox/Curadeni poolt veebipoes kuvatud tooteid tellides. 

Kõnealuseid üldtingimusi kohaldatakse mutatis mutandis digitaalse infosisu,tarkvaralitsentside või kupongide pakkumise lepingute suhtes, kui ei ole selgesõnaliselt kokku lepitud teisiti. Tarkvaralitsentside tarnimisel on müüja kohustus pakkuda müüdava tarkvara kasutamist võimaldavat litsentsivõtit. Klient ei omanda tarkvara suhtes intellektuaalomandi õigusi. Tarkvara omaduste osas on asjakohane tootekirjeldus autoriteetne.

Kõnealuseid üldtingimusi võidakse kohaldada lepingute suhtes, mis käsitlevad tooteid (kaupu või teenuseid), mida tarnitakse ühekordse või pideva tarne vormis („tellimisleping”). Tellimislepingu korral kohustub Curaprox/Curaden tarnima nõutud tooted kogu lepingus kokkulepitud kehtivusaja jooksul.

Aeg-ajalt võidakse veebipoe privaatsusteatist või hetkel kehtivaid üldtingimusi kohandada, täiendada või muuta. Kui avad veebisaidi või külastad seda, on sel ajal kättesaadav veebisaidi versioon autoriteetne versioon. Kõige värskemate reeglite vaatamiseks külasta kõnealust lehte regulaarselt. Teavitame Sind kõigist olulistest muudatustest selles privaatsusteatises, kuvades meie veebisaidil ja/või mobiilirakendustes selle kohta käiva teavituse ning privaatsusavalduse uuendatud versiooni. Kui Sa ei nõustu muudetud reeglitega, palun teavita meid oma vastuväitest, saates e-kirja aadressile info@curaprox.ee ja kustutades kasutajaprofiili (selle olemasolul) enne muudatuste jõustumise kuupäeva. Ilma tühistamiseta kuvatakse Sinu kasutajaprofiil uute reeglite alusel ka pärast muudatuste jõustumise kuupäeva. 

„Tarbija” tähendab käesolevate üldtingimuste tähenduses isikut, kes teeb õiguslikult siduvaid tehinguid eesmärkidel, mis ei ole peamiselt ärilised ja/või sõltuvad iseseisvast äritegevusest. „Ettevõte” tähendab käesolevate üldtingimuste tähenduses indiviidi või juriidilist isikut või partnerit, kes sõlmib õiguslikult siduva tehingu ärilisel eesmärgil või iseseisva äritegevuse teostamiseks.

Tellimuste esitamine ja kohaletoimetamine on võimalik ainult Eestis. Tellimusi võivad esitada ainult kliendid, kes on vähemalt 18-aastased või kes on saanud allkirjastatud loa oma seaduslikult esindajalt.

Kohaldatakse ainult neid üldtingimusi. Curaprox/Curaden ei tunnista ühtegi Kliendi äritingimust, mis on vastuolus ja/või erinev käesolevatest üldtingimustest, välja arvatud juhul, kui Curaprox/Curaden on konkreetsetel juhtudel selliste tingimustega kirjalikult nõustunud.

 

2) Registreerimine

Iga tellimus nõuab Kliendina registreerumist ja/või Curaproxi/Curadeni veebisaidil kasutajaprofiili loomist. Mitme erineva nime või aadressiga registreerimine on keelatud. 

Curaprox/Curaden võib oma loa igal ajal tühistada ilma põhjendusi esitamata. Sel juhul on Curaproxil/Curadenil õigus kasutajanimi ja sellega seotud parool viivitamatult blokeerida ja kustutada.

 

3) Lepingu sõlmimine

Curaprox/Curadeni tootevaliku esitamine veebipoes ei kujuta endast pakkumist Kliendiga ostulepingu sõlmimiseks. See ei ole siduv.

Klõpsates nupul „Osta kohe“, teeb Klient ostmiseks siduva pakkumise.

Esitades Curaproxile/Curadenile tellimuse interneti (veebipoe), e-posti, telefoni, faksi või muu sidekanali kaudu, teeb klient pakkumise sõlmida Curaprox/Curadeniga siduv ostuleping. Klient saab seejärel tellimuse laekumise kinnituse („Tellimuse laekumise kinnitus”). See kinnitus ei tähenda pakkumise aktsepteerimist, vaid lihtsalt teavitab Klienti, et Curaprox/Curaden on tellimuse kätte saanud. Curaprox/Curaden teavitab Klienti mis tahes vigadest tootevalikut puudutavates andmetes nende veebisaidil ja teeb vajadusel Kliendile vastava vastupakkumise.

Leping sõlmitakse siis, kui Curaprox/Curaden aktsepteerib selgesõnaliselt Kliendi pakkumist („Tellimuse kinnitus”) või kui Curaprox/Curaden saadab tellitud toote Kliendile.

Curaproxi/Curadeni aktsepteerimise eelduseks on tellimuse seaduslikkus ja tellitud kaupade või teenuste kättesaadavus. Kui Curaprox/Curaden ei saa Kliendi tellimust aktsepteerida, saadetakse Kliendile tellimuse aktsepteerimise asemel kättesaamatuse teate. Tooted, mida ei saa ajutiselt tarnida, reserveeritakse Kliendile ja Kliendi tellimus jääb kehtima.

4) Hinnad

Kaupade ja teenuste ostmisel ja tellimisel kehtivad ostmise ja tellimuse vormistamise ajal kehtivad hinnad eurodes (EUR). Jätame endale õiguse hinnamuutustele.

Hinnamuutused on võimalikud ning sel juhul kohaldatakse tellimuse esitamise ajal kehtinud hinda.

Kõik hinnad sisaldavad Eesti käibemaksu, mis vastab õiguslikule määrale, ja vajaduse korral ringlussevõtu ettemaksu.

Hinnad ei sisalda täiendavaid edastuskulusid (mis tekivad Curaproxi/Curadeni ja Kliendi vahel).

 

5) Kogumine tegevuskohas

Vastavalt eelnevale telefoni teel tehtud kokkuleppele on Kliendil võimalik oma toode kätte saada kokkulepitud Curaproxi/Curadeni tegevuskohast.

Toote järeletulemise korral sõlmitakse Curaprox/Curadeniga leping siis, kui Curaprox/Curaden aktsepteerib sõnaselgelt kliendi pakkumist („Tellimuse kinnitus”) või kui Curaprox/Curaden annab toote Kliendile üle.

 

6) Kohaletoimetamine, saatmiskulud

Curaprox/Curaden toimetab tellitud kaubad nii kiiresti kui võimalik Kliendi poolt tellimuses märgitud aadressile või (kui makseviisiks on valitud PayPal) PayPali kirje aadressile. Curaproxil/Curadenil on õigus tarnida kaupu või osutada teenuseid enam kui ühes jaos sellises ulatuses, mis on Kliendi jaoks mõistlik. Kui Curaprox/Curaden teeb tarneid mitmes jaos, kannab Curaprox/Curaden kõik täiendavad postikulud.

Kättetoimetamine toimub vastavalt konkreetsel juhul märgitud edastuskuludele.

Tarneaeg on Eesti piires tavaliselt 1–3 tööpäeva. Hinnangulise tarneaja kohta esitatud teave ei ole siduv.

Digitaalne sisu, kupongid ja tarkvaralitsentsi võtmed tarnitakse kliendile Curaproxi/Curadeni valikul ainult elektrooniliselt kas (i) allalaadimise teel või (ii) e-posti teel.

7) Digitaalse sisu ja tarkvara litsentside kasutusõiguste andmine

Kui Curaprox/Curadeni veebipoe sisu kirjelduses ei ole sätestatud teisiti, annab Curaprox/Curaden Kliendile ajas ja ruumis piiratud mitteeksklusiivse õiguse kasutada kättesaadavaks tehtud sisu era- ja/või ärilistel eesmärkidel.

Tarkvaralitsentsi litsentsivõtme väljastamine annab Kliendile õiguse kasutada asjakohases tootekirjelduses ja litsentsi sätetes märgitud tarkvara ja/või sisu selles kirjeldatud ulatuses.

Sisu mis tahes edastamine kolmandatele isikutele või koopiate tegemine kolmandatele isikutele väljaspool käesolevaid üldtingimusi ja/või litsentsisätete reguleerimisala ei ole ilma müüja nõusolekuta lubatud.

Selliselt antud õigus jõustub alles siis, kui Klient on ettenähtud lepingutasu tasunud täies ulatuses.

 

8) Omandiõiguse säilitamine, lepingust taganemine

Curaprox/Curaden reserveerib omandiõiguse kõigile tarnitud kaupadele kuni nende eest on täielikult tasutud. 

Kui klient rikub lepingut, eriti juhul kui ta ei täida maksekohustusi vaatamata sellele, et ta on saanud Curaproxilt/Curadenilt meeldetuletusi, võib Curaprox/Curaden lepingu pärast mõistliku ajapikenduse kehtestamist üles öelda ja nõuda nende kaupade tagastamist, millele Curaprox/Curaden on endiselt omandiõiguse säilitanud. Kauba tagasinõudmine või arestimine Curaproxi/Curadeni poolt tähendab lepingu ülesütlemist. Kõik tekkinud edastuskulud kannab Klient. Curaproxil/Curadenil on õigus kaupa pärast tagasinõudmist müüa.

Curaprox/Curaden jätab endale õiguse hoiduda lepingu sõlmimisest krediidikontrolli negatiivse tulemuse korral.

 

9) Liitumislepingute tähtaeg ja lõpetamine

Tellimuslepingud on tähtajatud, kuid need on sõlmitud vähemalt minimaalseks kehtivusajaks, mis on märgitud Curaproxi/Curadeni veebipoes vastavas tootekirjelduses. Tellimuslepingu võib lõpetada igal ajal minimaalse kehtivusperioodi jooksul, mis jõustub minimaalse kehtivusaja möödumisel, või pärast minimaalse kehtivusaja möödumist mis tahes ajal, teatades sellest kirja, faksi või e-posti teel 14 päeva ette punktis 13 toodud aadressile. 

Eelöeldu ei piira erakorralist lõpetamist mõjuva põhjuse korral. Põhjust loetakse mõjuvaks, kui lepingulise suhte jätkumist kokkulepitud lõppkuupäevani või kuni etteteatamistähtaja lõppemiseni ei saa pidada lõpetavale poolele mõistlikuks konkreetse juhtumi asjaolusid arvestades ja pärast mõlema poole huvide kaalumist.

 

10) Tähtaeg ja makse

Tellimisprotsessis aktsepteerib Curaprox/Curaden ainult Kliendile (veebipoes) kuvatud makseviise. Curaprox/Curaden jätab endale õiguse leppida oma Klientidega kirjalikult kokku muude makseviiside osas kui need, mida käesolevas jaos mainitakse. 

Veebipoe kaudu maksete töötlemiseks kasutab Curaprox/Curaden Mollie makselahendust, mida pakub Mollie B.V., et võimaldada Kliendil tasuda krediitkaardi või võimalike alternatiivsete maksevahenditega turvaliselt ja ohutult.

PayPali pakutava makseviisiga tasumise korral töötleb makset makseteenuse pakkuja PayPal (Europe) Sàrl. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (edaspidi: „PayPal”), järgides PayPali kasutustingimusi, mis on kättesaadavad aadressil https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. Juhul kui Kliendil pole PayPali kontot, toimub makse vastavalt ilma PayPali kontota maksetingimustele, mis on kättesaadavad aadressil https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full

Ostuhind ja kõik edastuskulud kuuluvad tasumisele lepingu sõlmimisel vastavalt lõikele 3. Kui lepitakse kokku pangaülekandega ettemaksu tasumises, tuleb makse tasuda kohe pärast lepingu sõlmimist, välja arvatud juhul, kui pooled on kokku leppinud hilisemas tähtajas.

Curaprox/Curaden võib ilma põhjendusi esitamata nõuda raha ettemaksu. Tellimus töödeldakse pärast makse laekumist.

Kui Klient jätab maksmata, on Curaproxil/Curadenil õigus nõuda tellimisprotsessis määratud kindlasummalist meeldetuletustasu. Eelnev ei piira Curaproxi/Curadeni õigust nõuda täiendavat hüvitist, eelkõige võlgade sissenõudmiskulude katteks inkassofirma või advokaadi kaudu.

Curaproxi/Curadeni veebipoe kupongid tuleb lunastada enne tellimisprotsessi lõpuleviimist ja pärast seda ei ole lubatud mahaarvamisi teha.

Kuponge saab lunastada ainult kupongil märgitud tingimustel ja kupongil täpsustatud tooterühmadele. Teatud tooted võidakse kupongikampaaniast välja jätta.

Kuponge või seadusega lubatud allahindlusi (nt mahupõhiseid allahindlusi) ei saa üksikutele tellimustele rakendada kumulatiivselt. Kuponge ei saa vahetada raha vastu. 

Kupong on ülekantav. Curaprox/Curaden saab oma kohustused tõhusalt täita, pakkudes pakkumisi iga kupongi esitajale, kes selle veebipoes lunastab.

 

11) Tühistamine

Kui te kui klient olete tarbija (B2C), on teil õigus tühistada oma tahteavaldus lepingu sõlmimiseks ilma põhjendusi esitamata maksimaalselt 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist, tagastades kauba Curadenile. Tähtaeg algab kauba väljasaatmise või järeletulemise päevast. Kauba õigeaegne väljasaatmine on taganemistähtaja järgimiseks piisav. Tühistamisavaldus teksti kujul (hier) tuleb saata punktis 13 toodud aadressile või e-posti aadressile info@curaden.ee. Tagastatava kauba väljasaatmise tõendamiskohustus lasub kliendil.

Tühistamine on välistatud ja seda ei kehti:

  • Spetsiaalselt kliendi jaoks eritellimusel valmistatud või selgelt kliendi isiklikele vajadustele vastavate kaupade tarnimine. Klient on kohustatud eranditult vastu võtma ja tasuma kõik osad;
  • Tervisekaitse- või hügieenikaalutlustel tagastamiseks mittesobivate pitseeritud kauba kohaletoimetamine, kui nende pitsat on pärast kohaletoimetamist eemaldatud;
  • Ravimitarneid ei saa tagastada;
  • Heli- või videosalvestiste või arvutitarkvara tarned suletud pakendis, kui pitser on pärast kohaletoimetamist eemaldatud.

Lepingud vaba aja tegevusega seotud teenuste osutamiseks, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kui lepingus on sätestatud osutamise konkreetne kuupäev või periood.

Lepingu jõustumise või tühistamise korral peavad mõlemad pooled tagastama juba saadud teenused. Kui klient saab tagastada saadud kauba ainult halvenenud seisukorras, peab ta Curadenile hüvitama vähendatud väärtuse ulatuses.

Klient peab kandma tagastussaadetise kulud ja riski, välja arvatud juhul, kui tarnitud kaup ei vasta tellitud kaubale.

Curaden kasutab oma kinnipidamisõigust kuni kauba täieliku tagastamiseni.

Taganemis- ja tagastamisõiguse välistamise korral kannab klient kauba meile uuesti saatmise kulud.

Tühistamispoliitika
Taganemisõigus

Teil on õigus see leping neljateistkümne päeva jooksul põhjust avaldamata tühistada.

Taganemistähtaeg on neliteist päeva alates päevast, mil teie või teie nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on viimase kauba üle võtnud või oma valdusesse võtnud.

Taganemisõiguse kasutamiseks peate meid teavitama (Curaden Slovenia d.o.o., Perhavčeva ulica 36, SI-2000 Maribor, Slovenia e-posti aadress: info@curaden.ee) selge deklaratsiooniga (nt posti teel või e-posti teel saadetud kirjaga). mail) teie otsusest lepingust taganeda. Selleks saate kasutada lisatud tühistamisvormi (hier) näidist, mis ei ole aga kohustuslik.

Taganemistähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate taganemisõiguse kasutamise teate enne taganemistähtaja möödumist.

Tühistamise tagajärjed

Kui tühistate käesoleva lepingu, hüvitame teile kõik teielt saadud maksed, sealhulgas kohaletoimetamise kulud (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad asjaolust, et olete valinud muu tarneviisi kui meie pakutud kõige soodsam tavatarne). ), põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul alates päevast, mil saime teate teie käesoleva lepingu tühistamise kohta. Selle tagasimakse tegemiseks kasutame samu maksevahendeid, mida kasutasite algse tehingu tegemisel, välja arvatud juhul, kui teiega on sõnaselgelt teisiti kokku lepitud; mitte mingil juhul ei võeta teilt selle tagasimakse tõttu mingeid tasusid. Võime keelduda tagasimaksmisest enne, kui oleme kauba tagasi saanud või kuni olete esitanud tõendi, et olete kauba tagastanud, olenevalt sellest, kumb on varasem.

Peate kauba meile tagastama põhjendamatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul alates päevast, mil teavitasite meid käesoleva lepingu ülesütlemisest. Tähtajast on kinni peetud, kui saadate kauba enne neljateistkümnepäevase tähtaja möödumist.

Kauba tagastamise kulud kanname meie.

Kauba väärtuse vähenemise eest tuleb tasuda vaid juhul, kui see on tingitud kauba käitlemisest, mis ei ole vajalik kauba seisukorra, omaduste ja toimimise kontrollimiseks.

Taganemisõiguse välistamine/langumine: Taganemisõigust ei ole muu hulgas selliste kaupade tarnimise lepingute puhul, mis ei ole kokkupandavad ja mille valmistamisel on otsustav tarbija individuaalne valik või otsus või mis on selgelt kohandatud tarbija isiklikele vajadustele ja see aegub ennetähtaegselt selliste pitseeritud kauba kohaletoimetamise lepingute puhul, mis ei sobi tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel tagastamiseks, kui nende pitsat on pärast kohaletoimetamist eemaldatud.

Vabatahtliku tagastusgarantii: kõikidele Curadeni tootevalikust tehtud ostudele anname teile lisaks seadusest tulenevale taganemisõigusele vabatahtliku tagastusgarantii kokku 30 päeva alates kauba kättesaamisest. Lepingust saate taganeda ka pärast 14-päevase taganemistähtaja möödumist, tagastades meile kauba 30 päeva jooksul alates kättesaamisest (periood algab kauba kättesaamisele järgnevast päevast), kui kaup on komplektne ja originaalis. pakendid ja on kasutamata ja kahjustamata ning kaup ei ole spetsiaalselt valmistatud vastavalt kliendi spetsifikatsioonidele ega selgelt kohandatud isiklikele vajadustele. Õigeaegsest saatmisest piisab tähtajast kinnipidamiseks.

Kaubad tuleb tagastada aadressile: Curaden Slovenia d.o.o., Perhavčeva ulica 36, SI-2000 Maribor, Slovenia. 

Lepinguga antud vabatahtliku tagastamise garantii ei mõjuta teie seadusest tulenevaid õigusi ja nõudeid. Eelkõige jäävad piiramata teie seadusega sätestatud taganemisõigus ja teie seadusjärgsed garantiiõigused.

12) Garantii ja vastutus

Kui tarnitud kaubal on riski üleandmise ajal puudused (nt tootmisdefektid) või ebaõige tarnimise korral, on Kliendil ainuõigus hilisemale parandamisele või vahetamisele (asendamisele). Kui asendus on mitterahuldav, on Kliendil õigus ost tühistada. Nõue aegub, kui Klient ei teavita Curaproxi/Curadeni puudusest või ebakorrektsest tarnest 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist e-posti info@curaprox.ee, telefoni, faksi või posti teel.

Curaproxi/Curadeni vastutuse suhtes kohaldatakse kehtivaid seadusesätteid. Curaproxi/Curadeni vastutus on välistatud i) tavalise hooletuse, ii) kaudsete ja sellest tulenevate kahjude ning saamata jäänud kasumi, iii) realiseerimata säästude, iv) hilinenud tarnimisest tuleneva ja v) Curaproxi/Curadeni esindajate mis tahes tegevuse või tegevusetuse korral, olenemata sellest, kas need põhinevad lepingul või kahju tekitamisel.

Lisaks ei vastuta Curaprox/Curaden kaotuse või kahjude eest, mis tulenevad järgmistest põhjustest: 

  • toodete ladustamine, konfigureerimine või kasutamine viisil, mis on ebasobiv, lepinguga vastuolus või ebaseaduslik;
  • kokkusobimatute varuosade või lisaseadmete (nt toiteallika) kasutamine;
  • Kliendi või kolmanda isiku poolt toote hooldamata jätmine ja/või toodete ebaõige muutmine või parandamine;
  • ametlikud korraldused või vääramatu jõu juhtumid, eelkõige loodusõnnetuste, niiskuse, kukkumiste ja löökide jms põhjustatud kahjustused, mis ei kuulu Curaproxi/Curadeni kontrolli alla.

Iga teenuseosutaja, kes on palgatud kaupu tarnima või teenuseid osutama, vastutab võimalike defektide, viivitatud täitmise ning teenuse osutaja tegevusest tulenevate kahjude eest.

Curaprox/Curaden ei vastuta reklaamimaterjalide, veebipoe andmevigade, ebaõigete hinnasiltide, tooteillustratsioonide vigade, fotode, kirjelduste või muude tekstide vigade eest (nt vead kupongi - või allahindluskampaaniates või hilinenud või ärajäänud tarned).

 

13) Aadressid

Sellel veebisaidil olevate pakkumiste pakkuja ja lepingupartner:
Curaden Slovenia d.o.o.
Perhavčeva ulica 36
SI-2000 Maribor
Slovenia

info@curaprox.ee 

14) Andmekaitse, autoriõigused, kaubamärgiõigused

Privaatsusteatis on nende üldsätete lahutamatu osa. Nende üldsätete aktsepteerimisega väljendab Klient nõusolekut ka privaatsusteatisega.

Kõik õigused [asjakohaste toodete] kaubamärkidele, piltidele ja autoriõigustele kuuluvad Curaproxile/Curadenile või tema partneritele. Andmete, piltide ja PDF-failide allalaadimine, salvestamine, kopeerimine, printimine (isegi väljavõtetena) on keelatud ilma Curaproxi/Curadeni kirjaliku nõusolekuta. Kõik õigused kaitstud. Keelatud on igasugune muu Kliendipoolne kasutamine, mis ei ole vastava toote sihtotstarbeline kasutus.
See teave on asjaosaliste mugavuse huvides tõlgitud. Kui tõlgitud ja ingliskeelse originaalversiooni vahel esineb lahknevusi või vastuolusid, on ingliskeelne versioon ülimuslik ning seda peetakse õiguslikult siduvaks ja autoriteetseks versiooniks. Käesolevaga tunnistame, et tõlge on loodud masintõlke abil ja kuigi täpsuse tagamiseks on tehtud jõupingutusi, ei garanteerita tõlke täielikkust, täpsust ega usaldusväärsust.