Swiss premium oral care 

Vali oma riik Eesti
Tasuta tarne kõikidele üle 40 €
Tarneaeg 4 kuni 6 tööpäeva
Turvaline makse 3D Secure'iga

Privaatsusteade

1. Andmekaitse ülevaade

Üldine teave

Järgmine teave annab hõlpsa ülevaate sellest, mis juhtub Sinu isikuandmetega selle veebisaidi külastamisel. Mõiste „isikuandmed” hõlmab kõiki andmeid, mida on võimalik kasutada Sinu isiku tuvastamiseks. Üksikasjalikku teavet andmekaitse teema kohta on võimalik leida andmekaitsedeklaratsioonist, mille oleme lisanud selle peatüki alla.

Andmesalvestus sellel veebisaidil

Kes on selle veebisaidi andmete salvestamise eest vastutav isik (st vastutav töötleja)?

Sellel veebisaidi andmeid töötleb veebisaidi operaator, kelle kontaktandmed on kättesaadavad selle veebisaidi jaotisest „Seadusega nõutav teave”.

Kuidas me Sinu andmeid salvestame?

Kogume Sinu kohta andmeid, kui oled neid meiega jaganud. See võib olla näiteks meie kontaktivormi sisestatav teave.

Muud andmed salvestatakse meie IT-süsteemides automaatselt või pärast seda, kui oled veebisaidi külastuse ajal nende salvestamisega nõustunud. Need andmed sisaldavad peamiselt tehnilist teavet (nt veebibrauser, operatsioonisüsteem või saidile juurdepääsu aeg). See teave salvestatakse automaatselt sellele veebisaidile sisenemisel.

Mis eesmärkidel me Sinu andmeid kasutame?

Osa teabest on vaja selleks, et tagada veebisaidi tõrgeteta pakkumine. Kasutajamustrite analüüsimiseks võidakse kasutada ka muid andmeid.

Millised on Sinu õiguses seoses enda kohta käiva teabega? 

Sul on igal ajal õigus saada teavet arhiveeritud isikuandmete allika, adressaatide ja eesmärkide kohta ilma, et peaksid sellise avalikustatava teabe eest tasu maksma. Samuti on Sul õigus nõuda oma andmete parandamist või likvideerimist. Kui oled nõustunud andmete töötlemisega, on Sul võimalus see nõusolek igal ajal tühistada, mõjutades sellega tulevast andmetöötlust. Lisaks on Sul õigus nõuda, et andmete töötlemine oleks teatud tingimustel piiratud. Samuti on Sul õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

Kui Sul on küsimusi selle või mõne muu andmekaitsealase probleemi kohta, võid igal ajal meiega ühendust võtta selle veebisaidi jaotises „Seadusega nõutav teave” avaldatud aadressil.

Analüüsivahendid ja kolmandate isikute pakutavad tööriistad

Selle veebisaidi külastamisel võidakse Sinu sirvimismustreid statistiliselt analüüsida. Selliseid analüüse viiakse peamiselt läbi küpsistega ja nende vahenditega, mida nimetame analüüsiprogrammideks.

Nende analüüsiprogrammide kohta leiad üksikasjalikku teavet allpool esitatud andmekaitsedeklaratsioonist.

 2. Veebimajutus ja sisuedastusvõrgud (CDN)

Veebimajutus

Seda veebisaiti majutab väline teenusepakkuja (majutaja). Sellel veebisaidil kogutud isikuandmed salvestatakse majutaja serverites. Nende hulka võivad kuuluda IP-aadressid, kontaktitaotlused, metaandmed ja kommunikatsioon, lepinguteave, kontaktandmed, nimed, veebilehe juurdepääs ja muud veebisaidi kaudu loodud andmed. 

Majutajat kasutatakse lepingu täitmiseks meie potentsiaalsete ja olemasolevate klientidega (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt b) ning meie veebiteenuste turvalise, kiire ja tõhusa pakkumise huvides professionaalse pakkuja poolt (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt  f).

Meie majutaja töötleb Sinu andmeid ainult sellises ulatuses, mis on vajalik tema toimimiskohustuste täitmiseks ja meie juhiste järgimiseks selliste andmete osas.

Andmetöötluslepingu täitmine

Selleks, et tagada andmete töötlemine kooskõlas andmekaitse määrustega, oleme sõlminud oma majutajaga tellimuse töötlemise lepingu.

3. Üldine teave ja kohustuslik teave

Andmekaitse

Selle veebisaidi ja selle lehtede operaatorid võtavad Sinu isikuandmete kaitset väga tõsiselt. Seega käsitleme Sinu isikuandmeid konfidentsiaalse teabena ning kooskõlas seadusjärgsete andmekaitsenõuete ja käesoleva andmekaitsedeklaratsiooniga.

Selle veebisaidi kasutamisel kogutakse mitmesuguseid isikuandmeid. Isikuandmed sisaldavad andmeid, mida on võimalik kasutada Sinu isiku tuvastamiseks. Käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis selgitatakse, milliseid andmeid me kogume, ning millisel eesmärgil me neid andmeid kasutame. Samuti selgitatakse, kuidas ja millisel eesmärgil teavet kogutakse.

Käesolevaga anname teada, et andmete edastamine Interneti kaudu (st e-posti teel) võib endast kujutada turvariski. Andmeid ei ole võimalik täielikult kaitsta kolmandate isikute juurdepääsu eest.

Teave vastutava osapoole kohta (Isikuandmete kaitse üldmääruses viidatud kui „vastutav töötleja”)

Selle veebisaidi vastutav andmetöötleja on:

Flegis d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

Telefon +386 2 460 53 42

Faks +386 2 460 53 43

e-posti aadress: info@curaprox.ee

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes teeb üksinda või koos teistega otsuseid isikuandmete (nt nimed, e-posti aadressid jne) töötlemise eesmärkide ja ressursside kohta. Vastutav töötleja on Curaden kontserni partner. Curaden kontsern on ülemaailmne ettevõtete rühm, mis tegutseb kogu maailmas suu- ja hambaravi valdkonnas, pakkudes suuhügieenitooteid ning seminare suu ja hammaste tervise teemal.

Andmekaitseametniku määramine vastavalt seadusele

Oleme määranud oma ettevõttele andmekaitseametniku.

Flegis d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

Telefon +386 2 460 53 42

Faks +386 2 460 53 43

e-posti aadress: info@curaprox.ee

Andmete töötlemiseks antud nõusoleku tühistamine

Paljud andmetöötlustoimingud on võimalikud ainult Sinu selgesõnalise nõusoleku korral. Samuti võid igal ajal tühistada mistahes nõusoleku, mille oled meile varem andnud. Selleks pead vaid saatma meile e-posti teel mitteametliku teate. See ei piira enne Sinu nõusoleku tühistamist toimunud andmete kogumise seaduslikkust.

Õigus esitada erijuhtudel vastuväiteid andmete kogumisele; õigus esitada västuväiteid otseturunduse suhtes (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 21)

1. Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub Artikkel 6 lõike 1 punkti e või f alusel, sealhulgas nendele sätetele tugineva profiilianalüüsi suhtes. Vastutav töötleja ei töötle isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui vastutav töötleja tõendab, et töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil. ANDMESUBJEKTIL ON ÕIGUS OMA KONREETSEST OLUKORRAST LÄHTUDES ESITADA IGAL AJAL VASTUVÄITEID TEDA PUUDUTAVATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE SUHTES, MIS TOIMUB ARTIKKEL 6 LÕIKE 1 PUNKTI E VÕI F ALUSEL, SEALHULGAS NENDELE SÄTETELE TUGINEVA PROFIILIANALÜÜSI SUHTES. SELLEKS, ET MÄÄRATA KINDLAKS ÕIGUSLIK ALUS, MILLEL ANDMETE TÖÖTLEMINE PÕHINEB, TUTVU PALUN SELLE ANDMEKAITSEDEKLARATSIOONIGA. KUI ESITAD VASTUVÄITE, EI TÖÖTLE ME ENAM SINU VASTAVAID ISIKUANDMEID, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI MEIL ON VÕIMALIK ESITADA MÕJUV PÕHJUS SINU ANDMETE TÖÖTLEMISEKS EESMÄRGIL, MIS KAALUB ÜLES SINU HUVID, ÕIGUSED JA VABADUSED VÕI KUI TÖÖTLEMISE EESMÄRK ON JURIIDILISTE ÕIGUSTE TAOTLEMINE, TEOSTAMINE VÕI KAITSE (VASTUVÄIDE ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSE ARTIKKEL 21 JAGU 1 ALUSEL).

KUI SINU ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL, ON SUL ÕIGUS ESITADA IGAL AJAL VASTUVÄITEID SIND PUUDUTAVATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE SUHTES SELLISEL TURUNDUSLIKUL EESMÄRGIL, SEALHULGAS PROFIILIANALÜÜSI SUHTES SELLISEL MÄÄRAL MIL SEE ON SEOTUD KÕNEALUSE OTSETURUNDUSEGA. KUI ESITAD VASTUVÄITE OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL TOIMUVA ANDMETE TÖÖTLEMISE SUHTES, EI TOHI SINU ISIKUANDMEID ENAM SELLISEL EESMÄRGIL TÖÖDELDA (VASTUVÄIDE ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSE ARTIKKEL 21 JAGU 2 ALUSEL).

Õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele

Isikuandmete kaitse üldmääruse rikkumiste korral on andmesubjektidel õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige selles liikmesriigis, kus on nende alaline elukoht, töökoht või kus rikkumine on aset leidnud. Kaebuse esitamise õigus kehtib sõltumata muudest õiguslike ressurssidena kättesaadavatest haldus- või kohtumenetlustest. 

Andmete ülekantavuse õigus

Sul on õigus nõuda, et edastaksime kõik Sinu nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks automaatselt töödeldavad andmed Sulle või kolmandale isikule üle üldkasutatavas masinloetavas vormingus. Kui peaksid nõudma andmete otsest edastamist teisele andmetöötlejale, tehakse seda ainult juhul, kui see on tehniliselt teostatav.

SSL- ja/või TLS-krüptimine

Turvakaalutlustel ja konfidentsiaalse sisu (näiteks ostutellimused või päringud, mille esitad meile veebisaidi operaatorina) edastamise kaitsmiseks kasutab see veebisait kas SSL- või TLS-krüptimisprogrammi. Krüptitud ühenduse tuvastamiseks kontrolli, kas brauseri aadressirida lülitub „http://“ asemel „https://“-ile ja samuti saad seda tuvastada brauserireale lukuikooni ilmumise järgi.

Kui SSL- või TLS-krüptimine on aktiveeritud, ei saa kolmandad isikud lugeda meile edastatud andmeid.

Krüptitud maksetehingud sellel veebisaidil

Kui oled kohustatud meie jagama oma makseteavet (nt kontonumbrit, kui annad meile õiguse oma pangakonto debiteerimiseks) pärast seda, kui oled meiega sõlminud tasulise lepingu, on see teave vajalik maksete töötlemiseks.

Maksetehinguid, mis kasutavad tavalisi makseviise (Visa/MasterCard, pangakonto debiteerimine), töödeldakse ainult krüptitud SSL- või TLS-ühenduste kaudu. Krüptitud ühenduse tuvastamiseks kontrolli, kas brauseri aadressirida lülitub „http://“ asemel „https://“-ile ja samuti saad seda tuvastada brauserireale lukuikooni ilmumise järgi.

Kui meiega suhtlus on krüpteeritud, ei saa kolmandad osapooled lugeda meiega jagatud makseinfot. 

Teave andmete parandamise ja likvideerimise kohta

Kohaldatavate õigusnormide piires on Sul õigus igal ajal nõuda teavet enda arhiveeritud isikuandmete, nende allika ja saajate ning nende andmete töötlemise eesmärgi kohta. Samuti võib Sul olla õigus lasta oma andmeid parandada või likvideerida. Kui Sul on selle teema kohta küsimusi või Sul on muid küsimusi isikuandmete kohta, võid meiega igal ajal ühendust võtta jaotises „Seadusega nõutav teave” esitatud aadressil.

Õigus nõuda töötlemispiiranguid

Sul on õigus nõuda piirangute kehtestamist seoses oma isikuandmete töötlemisega. Selleks võid meiega igal ajal ühendust võtta jaotises „Seadusega nõutav teave” esitatud aadressil. Õigus nõuda oma andmete töötlemise piiramist kehtib järgmistel juhtudel:

 • Juhul, kui peaksid vaidlustama meie poolt arhiveeritud andmete õigsuse, on meil tavaliselt vaja selle väite kontrollimiseks veidi aega. Selle uurimise ajal on Sul õigus nõuda, et piiraksime Sinu isikuandmete töötlemist.
 • Kui Sinu isikuandmete töötlemine toimus/toimub õigusevastaselt, on Sul võimalus nõuda nende andmete likvideerimise asemel oma andmete töötlemise piiramist.
 • Kui me ei vaja enam Sinu isikuandmeid ja Sa vajad neid juriidiliste õiguste kasutamiseks, kaitsmiseks või nende taotlemiseks, siis on Sul õigus nõuda nende andmete kustutamise asemel oma isikuandmete töötlemise piiramist.
 • Kui oled esitanud vastuväite vastavalt Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 jagu 1 kohaselt, tuleb Sinu ja meie õigusi üksteisega võrrelda. Seni, kuni pole kindlaks tehtud, kelle huvid valitsevad, on Sul õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.Kui oled oma isikuandmete töötlemist piiranud, võib neid andmeid töödelda (välja arvatud nende arhiveerimine) ainult Sinu nõusolekul või seaduslikele õigustele tuginemiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks või teiste füüsiliste või juriidiliste isikute õiguste kaitsmiseks või Euroopa Liidu või ELi liikmesriigi poolt viidatud tähtsatel avaliku huvi kaalutlustel.

4. Andmete salvestamine sellel veebisaidil

Küpsised

Meie veebisaidid ja lehed kasutavad niinimetatud „küpsiseid”. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis ei kahjusta Sinu seadet. Need salvestatakse kas ajutiselt seansi ajaks (seansiküpsised) või arhiveeritakse püsivalt Sinu seadmesse (alalised küpsised). Seansiküpsised kustutatakse pärast külastuse lõppu automaatselt. Alalised küpsised jäävad Sinu seadmesse arhiveerituks seni, kuni need ise aktiivselt kustutad või veebibrauser need automaatselt likvideerib.

Mõnel juhul on võimalik, et kolmanda osapoole küpsised salvestatakse Sinu seadmesse pärast meie saidile sisenemist (kolmanda osapoole küpsised). Need küpsised võimaldavad Sul või meil kasutada teatud kolmanda isiku pakutavaid teenuseid (nt küpsised makseteenuste töötlemiseks).

Küpsistel on mitmesuguseid funktsioone. Paljud küpsised on tehniliselt hädavajalikud, kuna küpsiste puudumisel ei töötaks teatud veebisaidi funktsioonid (nt ostukorvi funktsioon või videote kuvamine). Muude küpsiste eesmärk võib olla kasutajamustrite analüüs või reklaamsõnumite kuvamine.

Küpsised, mis on vajalikud elektrooniliste sidetehingute sooritamiseks (kohustuslikud küpsised) või teatud funktsioonide pakkumiseks, mida soovite kasutada (funktsionaalsed küpsised, nt ostukorvi funktsiooni jaoks) või need, mis on vajalikud veebisaidi optimeerimiseks (nt küpsised, mis annavad veebipublikule mõõdetavaid andmeid), salvestatakse Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 jagu 1 punkti f alusel, kui ei  ole viidatud teistsugusele õiguslikule alusele. Veebisaidi haldajal on õigustatud huvi küpsiste salvestamise vastu, et tagada operaatori teenuste tehniliselt tõrkevaba ja optimeeritud pakkumine. Kui on taotletud Sinu nõusolekut küpsiste salvestamiseks, salvestatakse vastavad küpsised üksnes saadud nõusoleku alusel (Isikuandmete kaitse üldmääruse arikkel 6 jagu 1 punkt a); selle nõusoleku võib igal ajal tühistada. 

Sul on võimalus seadistada oma brauser nii, et Sind teavitatakse iga kord, kui küpsiseid Sinu arvutisse paigutatakse, ja lubada küpsiste aktsepteerimist ainult konkreetsetel juhtudel. Samuti võid teatud juhtudel või üldiselt välistada küpsiste aktsepteerimise või aktiveerida kustutusfunktsiooni küpsiste automaatseks likvideerimiseks brauseri sulgemisel. Kui küpsised on desaktiveeritud, võivad selle veebisaidi funktsioonid olla piiratud.

Juhul kui kasutatakse kolmanda osapoole küpsiseid või kui küpsiseid kasutatakse analüütilistel eesmärkidel, teavitame Sind sellest eraldi koos käesoleva andmekaitsepoliitikaga ja palume vajadusel Sinu nõusolekut.

Nõusolek küpsiste kasutamiseks Cookiebotiga

Meie veebisait kasutab Cookieboti küpsiste kasutamise nõusoleku küsimise tehnoloogiat, et saada Sinu nõusolek teatud küpsiste salvestamiseks Sinu seadmesse ja andmekaitsealaste õigusaktidega kooskõlas olevale dokumentatsioonile. Seda tehnoloogiat pakkuv osapool on Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaagen, Taani, veebisait https://www.cookiebot.com/ (edaspidi „Cookiebot”).

Kui külastad meie veebisaiti, edastatakse Cookiebotile järgmised isikuandmed:

 • Sinu nõusoleku deklaratsioon(id) või nõusoleku deklaratsiooni(de) tühistamine
 • Sinu IP-aadress
 • Teave Sinu brauseri kohta
 • Teave Sinu seadme kohta
 • Meie veebisaidi külastamise kuupäev ja kellaaeg. Lisaks salvestab Cookiebot Sinu brauseris küpsise, mis võimaldab kindlaks teha Sinu nõusoleku deklaratsiooni(d) või selle tühistamise. Sel viisil salvestatud andmeid säilitatakse seni, kuni palud meil need likvideerida, kustutad Cookieboti küpsise või kuni andmete arhiveerimise eesmärki enam ei ole. See ei piira kohustuslike seaduslike säilitamisperioodide kohaldamist.

Cookiebot kasutab küpsiseid seadusega ettenähtud nõusolekudeklaratsioonide saamiseks. Selliste küpsiste kasutamise õiguslik alus on Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 lause 1 punkt 1 kohaselt.

Andmetöötlusleping

Meie ettevõte on sõlminud Cookiebotiga andmetöötluslepingu. See on leping, mida reguleerib andmekaitse seadusandlus ja mis tagab, et Cookiebot töötleb kõiki meie veebisaidi külastajate isikuandmeid ainult meie juhiste kohaselt ja kooskõlas Isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Serveri logifailid

Kõnealuse veebisaidi ja selle lehtede pakkuja kogub ja salvestab automaatselt teavet nn serveri logifailidesse, mida Sinu brauser meile automaatselt edastab. Teave sisaldab järgmist:

 • Kasutatava brauseri tüüp ja versioon
 • Kasutatav operatsioonisüsteem
 • Viitaja URL
 • Juurdepääsuga arvuti hostinimi
 • Serveri päringu aeg
 • IP-aadress
 • Neid andmeid ei ühendata muude andmeallikatega.

Need andmed salvestatakse Isikuandmete kaitse ülmääruse artikli 6 jagu 1 punkti f alusel. Veebisaidi haldajal on õigustatud huvi tehniliselt tõrgeteta kujutamise ja haldaja veebisaidi optimeerimise vastu. Selle saavutamiseks tuleb salvestada serveri logifailid.

Kontaktvorm

Kui esitad meile päringuid meie kontaktivormi kaudu, salvestame nii kontaktvormis esitatud teavet kui ka selles sisalduvat mis tahes kontaktteavet Sinu päringu käsitlemiseks ja juhul, kui meil on täiendavaid küsimusi. Me ei jaga seda teavet ilma Sinu nõusolekuta.

Kui Sinu taotlus on seotud lepingu täitmisega või kui see on vajalik lepingueelsete meetmete teostamiseks, töödeldakse neid andmeid Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõigu 1 punkti b alusel. Kõigil muudel juhtudel põhineb töötlemine meie õigustatud huvil meile edastatud taotluste tõhusaks töötlemiseks (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punkt f) või Sinu nõusolekul (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punkt a), kui seda on taotletud. 

Kontaktivormile sisestatud teave jääb meile alles seni, kuni palud meil andmed likvideerida, tühistad oma nõusoleku andmete arhiveerimiseks või kui teabe arhiveerimise eesmärki enam ei ole (nt pärast seda, kui oleme Sinu päringule vastuse andnud). See ei piira mis tahes kohustuslike õigusnormide, eriti säilitamisperioodide kohaldamist.

Taotlus e-posti, telefoni või faksi teel

Kui võtad meiega ühendust e-posti, telefoni või faksi teel, salvestame ja töötleme Sinu päringut, sealhulgas kõiki selles esitatud isikuandmeid (nimi, taotlus), Sinu päringu töötlemise eesmärgil. Me ei edasta neid andmeid ilma Sinu eelneva nõusolekuta.

Kui Sinu päring on seotud lepingu täitmisega või see on vajalik lepingueelsete meetmete täitmiseks, töödeldakse neid andmeid Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 jagu 1 punkti b alusel. Kõigil muudel juhtudel põhineb andmete töötlemine meie õigustatud huvil meile edastatud päringute tõhusaks töötlemiseks (Isikuandmete kaitse üldmäärus artikkel 6 jagu 1 punkt f) või Sinu nõusoleku alusel, kui see on saadud (Isikuandmete kaitse üldmäärus artikkel 6 jagu 1 punkt a). 

Andmed, mille oled meile saatnud kontaktitaotluste kaudu, jäävad meile seni, kuni palud need meil kustutada, tühistad oma nõusoleku andmete säilitamiseks või andmete säilitamise eesmärk kaotab kehtivuse (nt pärast Sinu taotluse täitmist). Kohustuslikud õigusnormid, eelkõige kohustuslikud säilitamisperioodid, ei muutu.

Veebisaidil registreerimine

Sul on võimalus sellel veebisaidil registreeruda, et saaksid kasutada täiendavaid veebisaidi funktsioone. Kasutame Sinu sisestatud andmeid ainult vastava pakkumise või teenuse kasutamiseks, mille jaoks oled registreerunud. Nõutav teave, mida registreerimisel küsime, tuleb sisestada täies ulatuses. Vastasel juhul lükkame registreerimistaotluse tagasi.

Selleks, et teavitada Sind kõigist olulistest muudatustest meie portfelli ulatuses või tehniliste muudatuste korral, kasutame registreerimisprotsessi käigus esitatud e-posti aadressi. 

Töötleme registreerimisprotsessi käigus esitatud andmeid Sinu nõusoleku alusel (Isikuandmete kaitse üldmäärus artikkel 6 jagu 1 punkt a).

Registreerimisel salvestatud andmeid säilitame seni, kuni oled sellel veebisaidil registreeritud. Seejärel need andmed kustutatakse. See ei piira kohustuslike seaduslike säilitamisperioodide kohaldamist. 

Integreeritud sisselogimisteenuste teave

Kui otsustad registreeruda kolmanda osapoole suhtlusvõrgustiku või integreeritud teenuse (mida nimetame „integreeritud teenuseks”) kaudu (nt Facebook, Google, PayPal või muu sarnane ühekordne sisselogimisteenus), võime koguda ka isiklikku teavet, mis on juba Sinu integreeritud teenuse kontoga seotud. Samuti võib Sul olla võimalus jagada meiega täiendavat teavet integreeritud teenuse kaudu, mida kontrollitakse selle integreeritud teenuse seadete kaudu. Kui otsustad esitada sellist teavet registreerimise ajal või muul viisil, käsitleme seda teavet isikliku teabena ja kasutame seda käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil. 

Veebisaidi kommenteerimisfunktsioon

Selle veebisaidi kommenteerimisfunktsiooni kasutamisel arhiveeritakse lisaks Sinu kommentaaridele ka teave kommentaari loomise aja ja Sinu e-posti aadressi kohta ning kui Sa ei postita anonüümselt, siis ka Sinu valitud kasutajanimi.

IP-aadressi salvestamine

Meie kommenteerimisfunktsioon salvestab kõigi kommentaare sisestanud kasutajate IP-aadressid. Arvestades, et me ei vaata kommentaare enne nende avaldamist üle, vajame seda teavet, et õiguste rikkumiste, näiteks laimamise või propaganda korral saaksime autori vastu vastavaid meetmeid kasutusele võtta.

Kommentaaride tellimine

Selle veebisaidi kasutajana on Sul pärast registreerumist võimalus kommentaare tellida. Sulle saadetakse kinnitav e-kiri, mille eesmärk on kontrollida, kas oled esitatud e-posti aadressi tegelik omanik. Selle funktsiooni saad igal ajal desaktiveerida, järgides vastavat linki teavitavates e-kirjades. Sellisel juhul kustutatakse koos kommentaaride tellimisega sisestatud andmed. Kui oled aga edastanud selle teabe meile muul otstarbel ja erinevast asukohast (nt uudiskirja tellimisel), jäävad andmed meie valdusse.

Kommentaaride säilitamisperiood

Kommentaarid ja nendega seotud teave (nt IP-aadress) salvestatakse meie poolt ja need jäävad sellele veebisaidil seni, kuni kogu sisu, millele kommentaar viitab, on tervikuna kustutatud või kui kommentaarid tuleb kustutada juriidilistel põhjustel (nt solvavad kommentaarid).

Õiguslik alus

Kommentaare salvestatakse Sinu nõusoleku alusel (Isikuandmete kaitse üldmäärus artikkel 6 jagu 1 punkt a). Sul on õigus igal ajal tühistada mistahes nõusolek, mille oled meile varem andnud. Selleks pead vaid saatma meile e-posti teel mitteametliku teate. See ei piira enne Sinu nõusoleku tühistamist toimunud andmete kogumise seaduslikkust.

5. Sotsiaalmeedia

Facebooki lisandmoodul (Meeldib ja Jaga nupud)

Oleme sellele veebisaidile integreerinud suhtlusvõrgustiku Facebook lisandmoodulid. Selle teenuse pakkuja on Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa. Facebooki avalduse kohaselt edastatakse kogutud andmed ka USA-sse ja teistesse kolmandatesse riikidesse.

Facebooki lisandmoodulid tunned ära sellel veebisaidil oleva Facebooki logo või „Meeldib (Like)”nupu järgi. Facebooki lisandmoodulite ülevaade on saadaval järgmisel lingil: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Seda veebisaiti ja selle lehti külastades loob lisandmoodul otseühenduse Sinu brauseri ja Facebooki serveri vahel. Selle tulemusel saab Facebook teavet, et oled oma lisandmooduli kaudu seda veebisaiti külastanud. Kui klõpsad aga Facebooki nupul „Meeldib (Like)”, olles oma Facebooki kontole sisse logitud, saad selle veebisaidi ja selle lehtede sisu linkida oma Facebooki profiiliga. Selle tulemusel saab Facebook linkida selle veebisaidi ja selle lehtede külastuse Sinu Facebooki kasutajakontoga. Peame seejuures ära märkima, et meil kui veebisaidi pakkujal pole mingeid teadmisi edastatud andmete ja nende kasutamise kohta Facebooki poolt. Täpsemat teavet leiad Facebooki andmete privaatsusdeklaratsioonist aadressil https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Kui Sa ei soovi, et Facebook lingiks informatsiooni Sinu külastuse kohta sellele veebisaidile ja selle lehtedele Sinu Facebooki kasutajakontoga, logi seda veebisaiti külastades oma Facebooki kontolt välja. 

Facebooki lisandmooduli kasutamine põhineb Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 jagu 1 punkti f alusel. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi olla sotsiaalmeedias võimalikult nähtav. Kui on saadud vastav nõusoleku deklaratsioon, töödeldakse andmeid üksnes Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 jagu 1 punkti a alusel. Selle nõusoleku deklaratsiooni võib igal ajal tühistada.

Instagrami lisandmoodul

Oleme sellele veebisaidile integreerinud avaliku meediaplatvormi Instagram funktsioonid. Neid funktsioone pakub Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Kui oled oma Instagrami kontole sisse logitud, võid selle veebisaidi sisu linkida oma Instagrami profiiliga klõpsates Instagrami nupul. Selle tulemusel saab Instagram linkida selle veebisaidi külastuse Sinu kasutajakontoga. Peame seejuures ära märkima, et meil kui veebisaidi ja selle lehtede pakkujal pole mingeid teadmisi edastatud andmete ja nende kasutamise kohta Instagrami poolt.

Andmeid säilitatakse ja analüüsitakse Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punkti f alusel. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi võimalikult kõrge nähtavuse vastu sotsiaalmeedias. Kui on saadud vastav nõusoleku deklaratsioon, töödeldakse andmeid üksnes Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 jagu 1 punkti a alusel. Sellise nõusoleku võib igal ajal tühistada.

Täpsemat teavet leiad Instagrami andmete privaatsusdeklaratsioonist aadressil: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Analüüsivahendid ja reklaam

Google Analytics

See veebisait kasutab veebianalüütika teenuse Google Analytics funktsioone. Selle teenuse pakkuja on Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Google Analytics kasutab nn küpsiseid. Küpsised on tekstifailid, mis salvestatakse Sinu arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida veebisaidi kasutamist kasutajate poolt. Küpsiste genereeritud teave selle veebisaidi kasutamise kohta edastatakse tavaliselt Ameerika Ühendriikide Google'i serverisse, kus see salvestatakse.

Google Analyticsi küpsiste salvestamine ja selle analüüsivahendi kasutamine toimub Isikuandmete kaitse üldmääruse arikkel 6 jagu 1 punkt f alusel. Selle veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi kasutajamustrite analüüsimise vastu, et optimeerida nii veebis pakutavaid teenuseid kui ka operaatori reklaamitegevusi. Kui on taotletud vastavat kokkulepet (nt kokkulepe küpsiste salvestamiseks), toimub töötlemine eranditult Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 jagu 1 punkt a alusel; kokkuleppe saab igal ajal tühistada.

IP-anonüümsus

Oleme sellel veebisaidil aktiveerinud IP-anonüümsuse funktsiooni. Selle tulemusena lühendab Google Sinu IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või Euroopa Majanduspiirkonna konventsiooni ratifitseerinud riikides enne, kui see edastatakse Ameerika Ühendriikidesse. Täielik IP-aadress edastatakse ühele Google'i serverile Ameerika Ühendriikides ja lühendatakse seal ainult erandjuhtudel. Google kasutab seda teavet selle veebisaidi operaatori nimel veebisaidi kasutamise analüüsimiseks, et koostada aruandeid veebisaidi tegevuste kohta ja pakkuda selle veebisaidi operaatorile muid teenuseid, mis on seotud veebisaidi ja Interneti kasutamisega. Sinu brauserist koos Google Analyticsiga edastatavat IP-aadressi ei ühendata muude Google'i valduses olevate andmetega.

Brauseri lisandmoodul

Sul on võimalus küpsiste arhiivimist takistada, tehes asjakohaseid muudatusi oma brauseri tarkvara seadetes. Peame seejuures märkima, et sel juhul ei pruugi Sul olla võimalik kõiki selle veebisaidi funktsioone täies ulatuses kasutada. Lisaks on Sul võimalus takistada küpsise poolt genereeritud veebisaidi kasutamisega seotud andmete (sh Sinu IP-aadress) kasutamist ja töötlemist Google'i poolt, laadides alla ja installides brauseri lisandmooduli, mis on saadaval järgneval lingil: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vastuväide andmete salvestamisele

Sul on võimalus takistada oma andmete salvestamist Google Analyticsi kaudu, klõpsates järgneval lingil. Selle tulemusel paigutatakse Sinu seadmesse loobumisküpsis, mis takistab Sinu andmete salvestamist selle veebisaidi tulevaste külastuste ajal: Google Analyticsi desaktiveerimine.

Täpsemat teavet kasutajaandmete töötlemise kohta Google Analyticsi poolt leiad Google'i andmete privaatsusdeklaratsioonist aadressil https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Andmetöötlusleping

Oleme sõlminud Google'iga andmetöötluslepingu ja rakendame Google Analyticsi kasutamisel täiel määral Saksamaa andmekaitseasutuste rangeid sätteid.

Google Analyticsi poolt pakutavad demograafilised parameetrid

See veebisait kasutab Google Analyticsi poolt pakutavat „demograafiliste parameetrite” funktsiooni. See võimaldab koostada aruandeid, mis annavad teavet veebisaidi külastajate vanuse, soo ja huvide kohta. Selle teabe allikateks on nii Google'i huvidega seotud reklaam kui ka kolmandatelt osapooltelt saadud külastajate andmed. Nende andmete järgi ei ole võimalik tuvastada konkreetset isikut. Sul on võimalus see funktsioon igal ajal desaktiveerida, muutes oma Google'i kontol asjakohaseid reklaamiga seotud seadeid või võid üldiselt keelata andmete salvestamise Google Analyticsi poolt, nagu on selgitatud jaotises „Andmete salvestamisest keeldumine”.

Arhiveerimisperiood

Google'i salvestatud kasutaja- või juhtumitaseme andmed, mis on seotud küpsiste, kasutajatunnuste või reklaami ID-ga (nt DoubleClicki küpsised, Androidi reklaami ID), muudetakse anonüümseks või kustutatakse 26 kuu möödumisel. Täpsema teabe saamiseks klõpsa järgmisel lingil: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en.

Google AdSense (isikustamata)

See veebisait kasutab Google AdSense'i reklaamikampaaniateenust, mille pakkujaks on Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Kasutame Google AdSense'i „isikustamata” režiimis. Vastupidiselt isikupärastatud režiimile ei põhine reklaamid Sinu eelnevatel kasutajamustritel ja teenus ei loo Sinule kasutajaprofiili. Selle asemel kasutab teenus Sinule näitamiseks mõeldud reklaamide valimiseks nn kontekstiteavet. Valitud reklaamid põhinevad seega näiteks Sinu asukohal, Sinu poolt külastatava veebisaidi sisul või Sinu kasutatavatel otsinguterminitel. Täpsemat teavet isikupärastatud sihtimise ja Google AdSense'i isikupärastamata sihtimise erinevuste kohta leiad järgmisel aadressil: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Pea meeles, et isegi Google Adsense'i isikustamata režiimi kasutamine võib kaasa tuua küpsiste arhiveerimise. Google'i sõnul kasutatakse neid küpsiseid pettuste ja väärkasutuse vastu võitlemiseks. Need küpsised jäävad Sinu seadmesse seni, kuniks need ära kustutad.

Google Adsense'i kasutamine isikustamata režiimis põhineb Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punktil f. Meil on õigustatud huvi kasutajamustrite analüüsimise vastu, et saaksime optimeerida nii oma veebiesitlust kui ka reklaamtegevusi. Kui on taotletud vastavat kokkulepet (nt kokkulepe küpsiste salvestamiseks), toimub töötlemine eranditult Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 jagu 1 punkt a alusel; kokkuleppe saab igal ajal tühistada.

Google on sertifitseeritud vastavalt ELi ja USA andmekaitseraamistikule Privacy Shield. Andmekaitseraamistiku Privacy Shield leping sõlmiti Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel eesmärgiga tagada Euroopa andmekaitsestandardite järgimine seoses andmete töötlemisega Ameerika Ühendriikides. Iga ettevõte, kes on sertifitseeritud vastavalt andmekaitseraamistiku Privacy Shield eeskirjadele, kohustub järgima neid andmekaitsestandardeid. 

Sul on võimalus oma kasutajakonto reklaamisätteid autonoomselt muuta. Selleks klõpsa alloleval lingil ja logi sisse: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google'i reklaamitehnoloogia kohta lisateabe saamiseks klõpsa siin:

 https://policies.google.com/technologies/ads

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Analytics Remarketing

Sellel veebisaidil kasutatakse Google Analytics Remarketing (taasturustamise) funktsioone koos Google Adsi ja Google DoubleClicki funktsioonidega, mis töötavad kõigis seadmetes. Nende lahenduste pakkuja on Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

See funktsioon võimaldab ühendada Google Analytics Remarketingi abil loodud reklaami sihtgrupid Google Adsi ja Google DoubleClicki funktsioonidega, mis töötavad kõigis seadmetes. See võimaldab kuvada huvipõhiseid kohandatud reklaamsõnumeid sõltuvalt Sinu varasemast kasutamisest ja seadme (nt mobiiltelefoni) sirvimismustritest nii Sinu kui ka Sinu seadme jaoks (nt tahvelarvutile või arvutile) kohandatud viisil.

Kui oled meile andnud asjakohase nõusoleku, ühendab Google sel eesmärgil Sinu veebi- ja rakenduse brauseri edenemised Sinu Google'i kontoga. Selle tulemusena on võimalik kuvada samu isikupärastatud reklaamisõnumeid igas seadmes, millesse oma Google'i kontoga sisse logid. 

Selle funktsiooni toetamiseks salvestab Google Analytics meie Google Analyticsi andmetega ajutiselt ühendatud kasutajate Google'i autenditud ID-d, et määratleda ja kooskõlastada kõikides seadmetes kuvatavate reklaamide sihtrühmad.

Sul on võimalus kõikides seadmetes taasturundamise/sihtimise suhtes vastuväiteid esitada, desaktiveerides isikupärastatud reklaamimise. Selle kohta leiad täpsemat teavet järgneval lingil: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Salvestatud andmete konsolideerimine Sinu Google'i kontol toimub ainult Sinu nõusoleku alusel, mille võid anda Google'ile ja samuti seal ka tühistada (Isikuandmete kaitse üldmäärus artikkel 6 jagu 1 punkt a). Andmete salvestamise protsessid, mida Sinu Google'i kontol ei konsolideerita (näiteks seetõttu, et Sul pole Google'i kontot või oled olnud andmete konsolideerimise vastu), toimuvad Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punkt f alusel. Õigustatud huvi tuleneb asjaolust, et veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi veebisaidi külastaja anonüümseks analüüsimiseks reklaami eesmärgil.

Täpsemat teavet ja asjakohased andmekaitsenõuded leiad Google'i andmete privaatsuseeskirjadest aadressil https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Google Ads ja Google Conversion Tracking

See veebisait kasutab Google Adsi. Google Ads on veebipõhine reklaamiprogramm, mille pakkuja on Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Koos Google Adsiga kasutame tööriista nimega Conversion Tracking, mis aitab meil jälgida konversioone. Kui klõpsate Google'i postitatud reklaamil, lisatakse konversioonide jälgimise jaoks küpsis. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebibrauser salvestab kasutaja arvutisse. Need küpsised aeguvad 30 päeva pärast ja neid ei kasutata kasutajate tuvastamiseks. Kui kasutaja külastab selle veebisaidi teatud lehti ja küpsis ei ole veel aegunud, saame Google'iga tuvastada, et kasutaja on klõpsanud reklaamil ja on selle lehega lingitud. 

Igale Google Adsi kliendile määratakse erinev küpsis. Neid küpsiseid ei saa Google Adsi klientide veebisaitide kaudu jälgida. Konversiooniküpsise abil saadud teavet kasutatakse konversioonistatistika genereerimiseks Google Adsi klientidele, kes on otsustanud kasutada Conversion Tracking teenust. Kasutajad saavad nende kasutajate koguarvu, kes on klõpsanud nende reklaamidel ja on lingitud lehele, mis on varustatud Conversion Tracking sildiga. Siiski ei saa nad mingit seesugust teavet, mis võimaldaks neil neid kasutajaid tuvastada. Kui Sa ei soovi jälgimises osaleda, on Sul võimalus selle kasutamise suhtes vastuväiteid esitada, desaktiveerides Google Conversion Tracking küpsise oma veebibrauseri kasutajaseadete alt. Sel juhul ei kaasata Sind konversioonide jälgimise statistikasse.

Niinimetatud konversiooniküpsiste salvestamine ja selle jälgimistööriista kasutamine toimub Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punkt f alusel. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi kasutajamustrite analüüsimiseks, et optimeerida operaatori veebipakkumisi ja reklaame. Kui on taotletud vastavat kokkulepet (nt kokkulepe küpsiste salvestamiseks), toimub töötlemine eranditult Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 jagu 1 punkt a alusel; kokkuleppe saab igal ajal tühistada.

Google Adsi ja Google Conversion Tracking kohta leiad üksikasjalikumat teavet Google'i andmete privaatsuseeskirjadest aadressil https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Sul on võimalus seadistada oma brauser nii, et Sind teavitatakse iga kord, kui küpsiseid Sinu arvutisse paigutatakse, ja lubada küpsiste aktsepteerimist ainult konkreetsetel juhtudel või välistada küpsiste aktsepteerimise teatud juhtudel või üldiselt ning samuti on võimalik aktiveerida küpsiste automaatne kustutamine brauseri sulgemisel. Küpsiste desaktiveerimisel võivad selle veebisaidi funktsioonid olla piiratud.

Google DoubleClick

See veebisait kasutab Google DoubleClicki funktsioone. Selle teenuse pakkuja on Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (edaspidi „DoubleClick”).

DoubleClicki kasutatakse huvipõhiste reklaamide kuvamiseks kogu Google'i võrgustikus. DoubleClicki abil saab reklaame kohandada vastavalt vaataja huvidele. Näiteks võivad meie reklaamid ilmuda Google'i otsingutulemustes või DoubleClickiga seotud bännerites.

Kasutajatele huvipõhise reklaami kuvamiseks peab DoubleClick suutma vastavat vaatajat ära tunda. Selleks salvestatakse kasutaja brauserisse küpsis, mille taga on kasutaja külastatud veebisaidid, klikid ja muu teave. See teave koondatakse pseudonüümseks kasutajaprofiiliks, et kuvada asjaomasele kasutajale huvipõhist reklaami.

Google DoubleClicki kasutamine toimub suunatud reklaamimeetmete huvides. See kujutab endast õigustatud huvi Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 jagu 1 punkt f alusel. Kui on taotletud vastavat kokkulepet (nt kokkulepe küpsiste salvestamiseks), toimub töötlemine eranditult Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 jagu 1 punkt a alusel; kokkuleppe saab igal ajal tühistada.

Võid oma brauseri seadistada nii, et see ei salvestaks enam küpsiseid. See võib aga piirata veebisaitide funktsioone. Samuti tuleb märkida, et DoubleClick võib kasutajaprofiilide loomiseks kasutada ka teisi  tehnoloogiaid. Seetõttu ei taga küpsiste keelamine, et kasutajaprofiile enam ei looda. 

Täpsemat teavet Google'i poolt kuvatavate reklaamidele vastuväidete esitamise kohta leiad järgnevatelt linkidelt: https://policies.google.com/technologies/ads ja https://adssettings.google.com/authenticated

Facebook Pixel

Konversioonimäärade mõõtmiseks kasutab see veebisait Facebooki külastajate aktiivsuse pikslit. Selle teenuse pakkuja on Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa. Facebooki avalduse kohaselt edastatakse kogutud andmed ka USA-sse ja teistesse kolmandatesse riikidesse.

See tööriist võimaldab jälgida lehe külastajaid pärast seda, kui nad on Facebooki reklaamil klõpsamise järel teenusepakkuja veebisaidiga lingitud. See võimaldab analüüsida Facebooki reklaamide tõhusust statistilistel ja turu-uuringute eesmärkidel ning optimeerida tulevasi reklaamikampaaniaid.

Meile kui selle veebisaidi operaatorite jaoks on kogutud andmed anonüümsed. Meil ei ole võimalik teha järeldusi kasutajate identiteedi osas. Facebook arhiveerib aga informatsiooni ja töötleb seda, et seda oleks võimalik ühendada vastava kasutajaprofiiliga ja Facebookil on võimalik kasutada neid andmeid enda reklaami otstarbel vastavalt Facebooki andmekasutuspoliitikale. See võimaldab Facebookil reklaame kuvada nii Facebooki lehtedel kui ka väljaspool Facebooki asuvates kohtades. Meil kui selle veebisaidi operaatoril puudub selliste andmete kasutamise üle kontroll.

Facebook Pixeli kasutamine toimub Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punkt f alusel. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi tõhusate reklaamikampaaniate vastu, mis hõlmavad ka sotsiaalmeediat. Kui on taotletud vastavat kokkulepet (nt kokkulepe küpsiste salvestamiseks), toimub töötlemine eranditult Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 jagu 1 punkt a alusel; kokkuleppe saab igal ajal tühistada.

Täiendavat teavet oma privaatsuse kaitse kohta leiad Facebooki andmete privaatsuseeskirjadest, mis on saadaval aadressil https://www.facebook.com/about/privacy/.

Samuti on Sul võimalik taasturundamise funktsioon „Kohandatud vaatajaskonnad” desaktiveerida reklaamiseadete jaotises https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Selleks pead kõigepealt oma Facebooki kontole sisse logima.

Kui Sul ei ole Facebooki kontot, saad mis tahes kasutajapõhise Facebooki kaudu reklaamimise desaktiveerida Euroopa interaktiivse digitaalreklaami liidu veebisaidil: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Uudiskiri

Uudiskirja andmed

Kui soovid tellida sellel veebisaidil pakutavat uudiskirja, vajame Sinult nii e-posti aadressi kui ka teavet, mis võimaldab meil kinnitada, et oled antud e-posti aadressi omanik ja oled nõus uudiskirja saamisega. Täiendavaid andmeid ei koguta või kogutakse ainult vabatahtlikkuse alusel. Kasutame neid andmeid ainult nõutava teabe saatmiseks ja me ei jaga neid andmeid meie Curadeni kontserni lepinguliste partnerite kolmandate osapooltega.

Uudiskirja tellimisvormi sisestatud teabe töötlemine toimub ainult Sinu nõusoleku alusel (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punkt a). Uudiskirja saamiseks esitatud e-maili aadressi ja selle informatsiooni kasutamise ning arhiveerimise kohta antud nõusoleku võid igal ajal tühistada, näiteks klõpsates uudiskirja lingil „Tühista tellimus”. See ei piira seni toimunud andmetöötlustoimingute seaduslikkust.

Uudiskirja tellimise eesmärgil säilitame meie juures salvestatud andmeid seni, kuni tühistad uudiskirja või uudiskirja teenuse pakkuja tellimuse. Pärast uudiskirja tellimuse tühistamist kustutatakse Sinu andmed uudiskirjade levitusloendist. See ei mõjuta muul otstarbel meie juures hoiustatavad andmeid.

Andmete kasutamine e-posti teel reklaami saatmisel ilma uudiskirjale registreerimiseta ja Sinu vastuväidete esitamise õigus

Kui saame Sinu e-posti aadressi seoses kauba või teenuse müügiga ja Sa ei ole oma e-posti aadressi kasutamise suhtes vastuväiteid esitanud, jätame endale õiguse pakkuda Sulle e-posti teel regulaarselt sarnaseid tooteid oma tootevalikust. Sellisel juhul töödeldakse Sinu e-posti aadressi Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punkti f aluse. Oma e-posti aadressi sellise kasutamise vastu on Sul võimalik igal ajal vastuväiteid esitada, saates sõnumi reklaamis kirjeldatud kontaktivalikutele või uudiskirja lõpus oleva spetsiaalse lingi kaudu.

Kui oled uudiskirjade tellimusest loobunud, võidakse tulevaste uudiskirjade vältimiseks salvestada Sinu e-posti aadress meie või uudiskirja teenuse pakkuja musta nimekirja. Musta nimekirja kantud andmeid kasutatakse ainult selleks otstarbeks ja neid ei ühendata muude andmetega. See on nii Sinu kui ka meie huvides järgida uudiskirjade saatmisel seadusest tulenevaid nõudeid (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punkti f alusel) õigustatud huvi. Salvestamine musta nimekirja on tähtajatu. Kui Sinu huvid kaaluvad üles meie õigustatud huvi, võid hoiustamisele esitada vastuväite.

MailChimp

See veebisait kasutab oma uudiskirjade saatmiseks MailChimpi teenuseid. Selle teenuse pakkuja on Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Muu hulgas on MailChimp teenus, mida saab kasutada uudiskirjade saatmise korraldamiseks ja analüüsimiseks. Alati, kui sisestad uudiskirja tellimiseks andmeid (nt oma e-posti aadress), salvestatakse teave Ameerika Ühendriikide MailChimpi serveritesse.

MailChimpil on sertifitseeritud vastavalt ELi ja USA andmekaitseraamistikule Privacy Shield. Andmekaitseraamistik Privacy-Shield on Euroopa Liidu (EL) ja Ameerika Ühendriikide (USA) vaheline kokkulepe, mille eesmärk on tagada Euroopa andmekaitsestandardite järgimine Ameerika Ühendriikides.

MailChimp tööriista abil saame analüüsida oma uudiskirja kampaaniate toimivust. Kui avad MailChimp tööriista kaudu saadetud e-kirja, siis ühendatakse e-kirjaga integreeritud fail (nn veebimajakas) MailChimpi Ameerika Ühendriikide serveritega. Selle tulemusena saab kindlaks teha, kas uudiskirja sõnum on avatud ja millistele linkidele saaja tõenäoliselt klõpsas. Sel ajal salvestatakse ka tehniline teave (nt juurdepääsu aeg, IP-aadress, brauseri tüüp ja operatsioonisüsteem). Nende andmete järgi ei ole võimalik tuvastada konkreetset uudiskirja saajat. Nende ainus eesmärk on uudiskirja kampaaniate tulemuslikkuse statistiline analüüsimine. Selliste analüüside tulemusi saab kasutada tulevaste uudiskirjade kohandamiseks, et need vastaksid täpsemini nende saajate huvidele.

Kui Sa ei soovi MailChimpi analüüsi lubada, pead uudiskirja tellimuse tühistama. Oleme iga uudiskirja lõppu lisanud lingi, mille abil saad seda teha. Lisaks saad uudiskirjast loobuda otse meie veebisaidil.

Andmeid töödeldakse Sinu nõusoleku alusel (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punkt a). Võid igal ajal oma nõusoleku tühistada, loobudes uudiskirja tellimusest. See ei piira enne tühistamist toimunud andmetöötlustoimingute seaduslikkust.

Uudiskirja tellimise eesmärgil säilitame meie juures salvestatud andmeid seni, kuni tühistad uudiskirja või uudiskirja teenuse pakkuja tellimuse. Pärast uudiskirja tellimuse tühistamist kustutatakse Sinu andmed uudiskirjade levitusloendist. See ei mõjuta muul otstarbel meie juures hoiustatavad andmeid.

Kui oled uudiskirjade tellimusest loobunud, võidakse tulevaste uudiskirjade vältimiseks salvestada Sinu e-posti aadress meie või uudiskirja teenuse pakkuja musta nimekirja. Musta nimekirja kantud andmeid kasutatakse ainult selleks otstarbeks ja neid ei ühendata muude andmetega. See on nii Sinu kui ka meie huvides järgida uudiskirjade saatmisel seadusest tulenevaid nõudeid (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punkti f alusel) õigustatud huvi. Salvestamine musta nimekirja on tähtajatu. Kui Sinu huvid kaaluvad üles meie õigustatud huvi, võid hoiustamisele esitada vastuväite.

Täiendavat teavet leiad MailChimpi andmete privaatsuseeskirjadest aadressil https://mailchimp.com/legal/terms/.

Andmetöötluslepingu täitmine

Oleme MailChimpiga sõlminud nn andmetöötluslepingu, milles volitame, et MailChimp kohustub kaitsma meie klientide andmeid ja hoiduma nende jagamisest kolmandate isikutega.

8. Lisandmoodulid ja tööriistad

Laiendatud andmekaitse integratsiooniga YouTube

Meie veebisait manustab videoid veebisaidilt YouTube. Veebisaidi operaator on Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa. 

Kasutame YouTube'i laiendatud andmekaitserežiimis. YouTube'i sõnul tagab see režiim, et YouTube ei salvesta enne selle video vaatamist mingit teavet selle veebisaidi külastajate kohta. Sellest hoolimata ei tähenda see tingimata, et laiendatud andmekaitserežiimi tõttu saaks välistada andmete jagamise YouTube'i partneritega. Näiteks sõltumata sellest, kas vaatad videot või mitte, loob YouTube alati ühenduse Google DoubleClicki võrguga.

Niipea, kui hakkad sellel veebisaidil YouTube'i videot esitama, luuakse ühendus YouTube'i serveritega. Selle tulemusel teavitatakse YouTube'i serverit sellest, milliseid meie lehti oled külastanud. Kui oled meie saidi külastamise ajal oma YouTube'i kontole sisse loginud, lubad YouTube'il sirvimismustrid otse oma isikliku profiiliga ühendada. Selle vältimiseks on võimalik oma YouTube'i kontolt välja logida.

Peale selle saab YouTube pärast video esitamise alustamist Sinu seadmesse paigutada mitmesuguseid küpsiseid. Nende küpsiste abil on YouTube'il võimalik hankida teavet meie veebisaidi külastajate kohta. Muu hulgas kasutatakse seda teavet videostatistika genereerimiseks, et parandada saidi kasutajasõbralikkust ja vältida pettuskatseid. Need küpsised jäävad Sinu seadmesse seni, kuniks need ära kustutad.

Teatud tingimustel võivad pärast YouTube'i video esitamise alustamist käivituda täiendavad andmetöötlustoimingud, mis on meie kontrolli alt väljas.

YouTube'i kasutamine põhineb meie huvil tutvustada oma veebisisu ahvatleval viisil. Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punkt f alusel on see õigustatud huvi. Kui on taotletud vastavat kokkulepet, toimub töötlemine eranditult Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punkt a alusel; kokkuleppe saab igal ajal tühistada.

Täiendavat teavet selle kohta, kuidas YouTube kasutajaandmeid käsitleb, leiad YouTube'i andmete privaatsuseeskirjadest aadressil https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google'i veebifondid (kohalik manustamine)

Sellel veebisaidil kasutatakse Google'i pakutavaid nn veebifonte, et tagada sellel saidil fontide ühtne kasutamine. Need Google'i fondid installitakse kohalikult, nii et selle rakendusega seoses ei looda ühendust Google'i serveritega.

Täpsemat teavet Google'i veebifondide kohta leiad järgnevalt lingilt https://developers.google.com/fonts/faq ja Google'i andmete privaatsusdeklaratsiooni leiad aadressilt https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Adobe fondid

Teatud fontide ühtse kujutamise tagamiseks kasutab see veebisait Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe) pakutavaid fonte nimega Adobe Fonts.

Selle veebisaidi lehtedele sisenemisel laeb Sinu brauser vajalikud fondid automaatselt otse Adobe saidilt, et neid saaks Sinu seadmes õigesti kuvada. Selle tulemusena loob Sinu brauser ühenduse Adobe serveritega Ameerika Ühendriikides. Selle kaudu saab Adobe teada, et Sinu IP-aadressi kasutati sellele veebisaidile sisenemiseks. Adobe'i esitatud teabe kohaselt ei salvestata koos fontide pakkumisega küpsiseid.

Adobe on sertifitseeritud vastavalt ELi ja USA andmekaitseraamistikule Privacy Shield. Andmekaitseraamistik Privacy-Shield on Euroopa Liidu (EL) ja Ameerika Ühendriikide (USA) vaheline kokkulepe, mille eesmärk on tagada Euroopa andmekaitsestandardite järgimine Ameerika Ühendriikides. Selle kohta leiad täpsemat teavet järgneval lingil: https://www.adobe.com/privacy/eudatatransfers.html.

Andmeid säilitatakse ja analüüsitakse Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punkti f alusel. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi fondi ühtse esitamise vastu operaatori veebisaidil. Kui on saadud vastav nõusoleku deklaratsioon (nt nõusolek küpsiste arhiveerimiseks), töödeldakse andmeid üksnes Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 jagu 1 punkti a alusel. Sellise nõusoleku võib igal ajal tühistada.

Adobe Fontsi kohta leiad täpsemat teavet järgnevalt lehelt: https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Adobe andmete privaatsusdeklaratsiooni leiab aadressil https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

Google Maps

See veebisait kasutab API kaudu Google Maps kaardistamisteenust. Selle teenuse pakkuja on Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Google Mapsi funktsioonide kasutamise lubamiseks peab Sinu IP-aadress olema salvestatud. Reeglina edastatakse see teave ühele Google'i Ameerika Ühendriikides asuvale serverile, kus see arhiveeritakse. Selle veebisaidi operaatoril puudub kontroll andmeedastuse üle.

Kasutame Google Mapsi, et esitada oma võrgusisu ahvatleval viisil ja muuta meie veebisaidil avaldatud asukohad kergesti leitavaks. See kujutab endast õigustatud huvi Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 jagu 1 punkt f alusel. Kui on saadud vastav nõusoleku deklaratsioon, töödeldakse andmeid üksnes Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 jagu 1 punkti a alusel. Selle nõusoleku deklaratsiooni võib igal ajal tühistada.

Täpsemat teavet kasutajaandmete käitlemise kohta leiad Google'i andmete privaatsusdeklaratsioonist aadressil https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Kasutame sellel veebisaidil Google reCAPTCHA teenust (edaspidi „reCAPTCHA"). Selle teenuse pakkuja on Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

ReCAPTCHA eesmärk on kindlaks teha, kas sellel veebisaidil sisestatud andmeid (nt kontaktivormi sisestatud teavet) edastab inimkasutaja või automatiseeritud programm. Selle kindlakstegemiseks analüüsib reCAPTCHA veebisaidi külastajate käitumist mitmesuguste parameetrite alusel. See analüüs käivitatakse automaatselt kohe, kui veebisaidi külastaja saidile siseneb. Selle analüüsi jaoks hindab reCAPTCHA mitmesuguseid andmeid (nt IP-aadress, veebisaidi külastaja saidil veedetud aeg või kasutaja algatatud kursori liigutused). Selliste analüüside käigus jälgitavad andmed edastatakse Google'ile.

reCAPTCHA analüüsid töötavad täielikult taustal. Veebisaidi külastajaid ei teavitata analüüsi läbiviimisest. 

Andmeid säilitatakse ja analüüsitakse Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punkti f alusel. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi kaitsta operaatori veebisaite kuritahtliku automatiseeritud nuhkimise ja SPAM-i eest. Kui on saadud vastav nõusoleku deklaratsioon (nt nõusolek küpsiste arhiveerimiseks), töödeldakse andmeid üksnes Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 jagu 1 punkti a alusel. Sellise nõusoleku võib igal ajal tühistada.

Täpsemat teavet Google reCAPTCHA kohta leiad Google'i andmete privaatsusdeklaratsioonist ja kasutustingimustest järgmistel linkide https://policies.google.com/privacy?hl=en ja https://policies.google.com/terms?hl=en.

9. E-kaubanduse ja makseteenuse pakkujad

Andmete töötlemine (klientide ja lepingute andmed)

Me kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid ainult sellises ulatuses, mis on vajalik õigussuhte (andmevaru) loomiseks, sisu organiseerimiseks või muutmiseks. Neid toiminguid tehakse Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punkt b alusel, mis võimaldab andmeid töödelda lepingu või lepingueelsete toimingute täitmiseks. Kogume, töötleme ja kasutame selle veebisaidi kasutamist puudutavaid isikuandmeid (kasutusandmed) ainult sellises ulatuses, nagu see on vajalik, et kasutajad saaksid teenuseid kasutada ja nende eest oleks võimalik arveid esitada.

Kogutud kliendiandmed likvideeritakse pärast tellimuse täitmist või ärisuhte lõppemist. See ei piira kohustuslike seaduslike säilitamisperioodide kohaldamist.

Andmete töötlemine reklaami eesmärgil

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punkti f alusel on vastutaval töötlejal õigustatud huvi töödelda andmeid reklaami eesmärgil. Isikupärastatud kliendipõhise käsitlusviisi kasutamiseks jätame endale õiguse kasutada sellel õiguslikul alusel ka eesnime, perekonnanime, sünniaega, tänavat, sihtnumbrit, linna ja nimepäeva. Reklaami eesmärgil säilitatavate isikuandmete säilitamise kestus tuleb tuletada põhimõttest, kas säilitamine on reklaamimise eesmärgil vajalik. Järgime andmete kustutamise põhimõtet hiljemalt kaks aastat pärast seda, kui reklaami ei ole enam kasutatud. 

Meie enda ja kolmandate isikute reklaamieesmärgid 

Kui oled meiega lepingu sõlminud või Sulle on saadetud reklaamimaterjale, loeme Sind olemasolevaks või võimalikuks kliendiks. Sel juhul töötleme Sinu nime ja aadressi, et saata Sulle teavet uute toodete ja teenuste kohta. Jätame endale õiguse oma õigustatud huvide piires edastada Sinu postiteenuse kontaktandmeid meie Curadeni kontserni lepingupartneritele ja sarnaste toodete tarnijatele, kes on meie poolt eriti hoolikalt valitud, et ka nemad saaksid Sind oma toodetest teavitada. 

Reklaamimine vastavalt meie õigustatud huvidele

Tagamaks, et saaksid ainult Sulle huvipakkuvat reklaamiteavet, kategoriseerime ja täiendame Sinu kliendiprofiili lisateabega. Selleks kasutatakse nii statistilist teavet kui ka Sinu kohta käivat teavet (nt Sinu kliendiprofiili põhiandmed). Eesmärgiks on pakkuda Sulle reklaami, mis on suunatud ainult Sinu tegelikele või oletatavatele vajadustele ning mitte tülitada Sind ebahuvitava reklaamiga. 

Reklaampostituste töötlemine

Reklaampostitusi töötleb meie nimel teenusepakkuja, kellele edastame sellel otstarbel Sinu andmed.

Andmete edastamine veebipoodidele, jaemüüjate lepingute sõlmimisel ja kaupade saatmisel

Jagame isikuandmeid kolmandate isikutega ainult juhul, kui see on vajalik seoses lepingu käsitlemisega; näiteks ettevõtetega, kellele on usaldatud kauba saatmine, või finantseerimisasutusega, kelle ülesandeks on maksete töötlemine. Edasist andmete edastamist ei toimu või see toimub ainult juhul, kui oled andnud edastamiseks selgesõnalise nõusoleku. Sinu andmete jagamist kolmandate isikutega ilma Sinu selgesõnalise nõusolekuta, näiteks reklaami eesmärgil, ei toimu.

Andmeid töödeldakse Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punkt b alusel, mis võimaldab andmete töötlemist lepingu täitmiseks või lepingueelsete toimingute jaoks.

Andmete edastamine teenuste ja digitaalse sisu lepingute sõlmimisel

Jagame isikuandmeid kolmandate isikutega ainult juhul, kui see on vajalik seoses lepingu käsitlemisega; näiteks finantseerimisasutusega, kelle ülesandeks on maksete töötlemine. 

Edasist andmete edastamist ei toimu või see toimub ainult juhul, kui oled andnud edastamiseks selgesõnalise nõusoleku. Sinu andmete jagamist kolmandate isikutega ilma Sinu selgesõnalise nõusolekuta, näiteks reklaami eesmärgil, ei toimu.

Andmeid töödeldakse Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punkt b alusel, mis võimaldab andmete töötlemist lepingu täitmiseks või lepingueelsete toimingute jaoks.

PayPal

Lisaks teistele maksevõimalustele võime sellel veebisaidil pakkuda ka PayPali kaudu maksmist. Selle makseteenuse pakkuja on PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (edaspidi „PayPal”).

Kui valid makseviisiks PayPali, jagame Sinu poolt sisestatud makseteavet PayPaliga.

Sinu andmeid jagatakse PayPaliga Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punk a (nõusolek) ja Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punkt b (töötlemine lepingu täitmiseks) alusel. Sul on võimalus andmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tühistada. Selline tühistamine ei mõjuta minevikus toimunud andmetöötlustoimingute tõhusust.

Klarna

Lisaks teistele maksevõimalustele võime oma veebisaidil pakkuda makseid Klarna teenuste kaudu. Klarna teenuste pakkuja on Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Rootsi (edaspidi „Klarna”).

Klarna pakub laia valikut erinevaid maksevõimalusi (nt järelmaks). Kui peaksid otsustama maksta läbi Klarna (Klarna kassasüsteem), kogub Klarna Sinult isikuandmeid. Täpsemat teavet leiad Klarna andmekaitsedeklaratsioonist, mille leiad järgnevalt lingilt: https://www.klarna.com/us/privacy-policy/.

Klarna kasutab Klarna kassasüsteemide kasutamise optimeerimiseks küpsiseid. Kassalahenduse optimeerimine kujutab endast õigustatud huvi Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 jagu 1 punkt f alusel. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida on võimalik Sinu arvutisse salvestada ning need ei kahjusta Sinu seadet. Need küpsised jäävad Sinu seadmesse seni, kuniks need ära kustutad. Täpsemat teavet Klarna küpsiste kasutamise kohta leiad järgnevalt lingilt: https://cdn.klarna.com/1 .0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Sinu andmeid jagatakse Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punk a (nõusolek) ja Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punkt b (töötlemine lepingu täitmiseks) alusel. Sul on võimalus andmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tühistada. Selline tühistamine ei mõjuta minevikus toimunud andmetöötlustoimingute tõhusust.

Sofort kiirülekanne

Teiste maksevõimaluste seas võime sellel veebisaidil pakkuda makseteenust nimega „Sofort kiirülekanne”. Selle maksevõimaluse pakkuja on Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Saksamaa (edaspidi „Sofort GmbH”).

Soforti kiirmakse tööriista abil saame Sofort GmbH-lt reaalajas maksekinnituse, mis võimaldab meil koheselt hakata täitma Sinu ees olevaid kohustusi. 

Valides makseviisiks Sofort kiirülekande, pead saatma Sofort GmbH-le PIN-koodi ja kehtiva TAN-i, mis võimaldab ettevõttel Sinu netipanga kontole sisse logida. Sisselogimisel kontrollib Sofort GmbH Sinu konto saldot ja teostab meile edastatud TAN-i abil pangaülekande. Seejärel saadab ettevõte meile kohese tehingukinnituse. Kui Sofort GmbH on sisse loginud kontrollib süsteem automaatselt ka Sinu tulusid ning kontrollib Sinu eelnevalt heakskiidetud arvelduskrediidi krediidilimiiti ja muude kontode olemasolu koos nende saldodega. 

Lisaks PIN-koodile ja TAN-ile edastab süsteem Sofort GmbH-le ka Sinu poolt sisestatud makseteabe koos isikuandmetega. Sinu isikuandmed hõlmavad Sinu ees- ja perekonnanime, aadressi, telefoninumbreid, e-posti aadressi, IP-aadressi ja muid maksetehingu töötlemiseks vajalikke andmeid. Need andmed tuleb edastada, et tuvastada Sinu identiteet absoluutse kindlusega ja vältida katseid pettuste toimepanekuks. 

Sinu andmeid jagatakse Sofort GmbH-ga Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punk a (nõusolek) ja Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punkt b (töötlemine lepingu täitmiseks) alusel. Sul on võimalus andmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tühistada. Selline tühistamine ei mõjuta minevikus toimunud andmetöötlustoimingute tõhusust.

Täpsemat teavet kiirülekandevõimalusega tehtud maksete kohta leiad järgmiselt lingilt: https://www.sofort.de/datenschutz.html ja https://www.klarna.com/sofort/.

Paydirekt

Lisaks teistele maksevõimalustele võime oma veebisaidil pakkuda makseid Paydirekti kaudu. Selle makseteenuse pakkuja on Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Saksamaa (edaspidi „Paydirekt”).

Iga kord, kui sooritad makse Paydirekti kaudu, kogub Paydirekt tehinguandmed ja edastab andmed Paydirektis registreeritud pangale. Lisaks maksetehingu jaoks vajalikule teabele kogub Paydirekt koos Sinu tehingu töötlemisega ka muid andmeid, näiteks tarneaadress või ostukorvis olevaid tooteid.

Seejärel autendib Paydirekt tehingu pangaga sel eesmärgil arhiivitud autentimisprotsessi abil. Järgmiseks kantakse tellimuse maksesumma Sinu kontolt meie kontole. Meil ei ole juurdepääsu Sinu konto teabele; samuti ei ole seda ka kolmandatel isikutel.

Sinu andmed edastatakse Paydirektile Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punkt a (nõusolek) ja Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punkt a 

Cookie Declaration